Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία του Δημοσίου με βραβείο επιχειρηματικής ηθικής (eben.gr)

Αναμφισβήτητα, η ΕΥΔΑΠ είναι μία Εταιρεία που βελτιώνεται διαρκώς. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς, προκειμένου να επιτυγχάνει τους στόχους της, φροντίζει να εκσυγχρονίζεται συνεχώς, ακολουθώντας στρατηγικά σχέδια που οδηγούν στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Η επιτυχημένη της πορεία είναι αποτέλεσμα της σκληρής προσπάθειας των ανθρώπων της.

1

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την πολύ σημαντική διάκριση που απέσπασε πρόσφατα, στα βραβεία eben.gr. Έτσι, κατάφερε να αποτελεί την πρώτη Εταιρεία του Δημοσίου που ξεχώρισε για το πιστοποιημένο μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής της. Ποιο είναι το «μυστικό» της επιτυχίας της; Περισσότερα για το θέμα μάθαμε από τον Μιχαήλ Σταυρουλάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ. 

Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημαντική διάκριση σας στα βραβεία eben.gr

Η ΕΥΔΑΠ, είναι η πρώτη και μοναδική Εταιρεία του Δημοσίου που βραβεύεται από το EBEN GR (Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής) για την επιχειρηματική ηθική, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου  αξιολογήθηκε με βάση το EBEN RME Model, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής υπευθυνότητας και έλαβε μετά από επιτυχημένη τεκμηρίωση της πλήρωσής τους, ειδική πιστοποίηση.

Πώς αναδειχθήκατε στην πρώτη και μοναδική εταιρεία του Δημοσίου που κατάφερε να αποσπάσει μία τέτοια διάκριση;

Ένας από τους βασικούς στόχους της Διοίκησης ήταν και παραμένει ο εσωτερικός έλεγχος από μια τυπική διαδικασία, να μετατραπεί σε ένα ουσιαστικό εργαλείο, με το οποίο να σφυρηλατείται σταθερά ένα  πλαίσιο δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των υπόλοιπων οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας , με σκοπό τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της, αλλά και της καθημερινής εργασιακής πραγματικότητας των ίδιων των εργαζομένων, την πρόληψη της διαφθοράς, τη διατήρηση της διαφάνειας ,εφαρμόζοντας συστήματα και πολιτικές που συμβάλλουν στην εταιρική αειφόρα ανάπτυξη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική ευημερία  παρέχοντας ένα δημόσιο αγαθό, όπως είναι το νερό σε άριστη ποιότητα και χαμηλή τιμή.

Αυτή η επιβράβευση είναι το επιστέγασμα της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με πίστη, στις αρχές και στις αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας. Προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο των υπηρεσιών μας, στο πλαίσιο γενικότερα του έργου της Διοίκησης για επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες «επενδύει» η ΕΥΔΑΠ;

Ως διαχειριστής του πολυτιμότερου για τη ζωή φυσικού πόρου, η ΕΥΔΑΠ με ευαισθησία και συνέπεια φροντίζει ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτικού κοινού και ταυτόχρονα να διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο το φυσικό περιβάλλον. Η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας, την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πελάτη. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει ενσωματώσει κοινωνικές δράσεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα με κίνητρο την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την ευημερία.

Αναγνωρίζοντας την αξία που έχει η εκπλήρωση του κοινωνικού της ρόλου και με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του ευρύτερου κοινωνικού χώρου, η Εταιρεία στηρίζει επιπλέον την παιδεία, την υγεία, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τις τέχνες και τον αθλητισμό, με συστηματική συνεργασία με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς ενώ ταυτόχρονα  συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στην μεταφορά της τεχνογνωσία της.

2

Πείτε μας λίγα λόγια για τις δράσεις έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιείτε

Η ΕΥΔΑΠ ως σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, οφείλει αφενός να εντοπίζει τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει μελλοντικά και αφετέρου να αναλαμβάνει δράσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών και ειδικότερα των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Μία από τις κύριες δράσεις εκσυγχρονισμού της ΕΥΔΑΠ είναι η επένδυση με ιδίους πόρους και με δημόσια και Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, και την εδραίωση εξωστρεφούς πολιτικής.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, για τη βελτίωση και επίλυση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας. Στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τίθενται οι βάσεις για ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της ΕΥΔΑΠ, στη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής.

Προγραμματιζόμενες δράσεις και στόχοι είναι η δραστηριοποίηση στα πλαίσια νέων προγραμμάτων Ευρωπαϊκής, δημόσιας χρηματοδότησης (HORIZON 2020, Interreg, LIFE, Erasmus+, ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ) ή/και αυτοχρηματοδοτούμενων στους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος της Εταιρείας. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ προσπαθεί να αξιοποιεί τις υποδομές του ερευνητικού Κέντρου μέσω συμμετοχών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής.

Επιπλέον, η διεύρυνση του πεδίου καινοτομικών δραστηριοτήτων με δημιουργία επιπλέον υποδομών για εργαστηριακές δοκιμές ανάπτυξης ή/και εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων ή διαδικασιών είναι μία ακόμη προτεραιότητα της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται στην ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας.  Τέλος, η εταιρική διασύνδεση αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων, G.I.S. και αρχείου Mελετών & Προδιαγραφών της Εταιρείας αποτελεί έναν ακόμη βασικό στόχο.

Πώς συμβάλλετε στη βελτίωση των υπηρεσιών σας;

Ο Εσωτερικός Έλεγχος βελτιώνει την οργανωτική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση, προκειμένου να εξυπηρετείται στο μέγιστο βαθμό ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Διοίκηση από την ανάληψη των καθηκόντων της οργάνωσε και υλοποιεί σχέδιο για την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας , ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, ενώ η φιλοσοφία της Εταιρείας επικεντρώθηκε στο σύγχρονο, στοχευμένο και ορθολογικό σχεδιασμό, στη χρήση βέλτιστης τεχνολογίας, στην οικονομική ανταπόδοση των έργων, στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών, στον ανθρωποκεντρικό και κατ’ επέκταση πελατοκεντρικό σχεδιασμό, στην εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την οικονομική κρίση, με μια σειρά ενεργειών για την ανακούφισή τους. Κινητήρια δύναμη και αρωγός στο έργο της ΕΥΔΑΠ, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο τόσα χρόνια με την εξειδικευμένη εμπειρία, την άριστη κατάρτισή του καθώς και την αγάπη με την οποία περιβάλλει την Εταιρεία, λειτουργεί καταλυτικά για την αναπτυξιακή της τροχιά.

Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ; Πείτε μας λίγα λόγια για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που έχετε αναπτύξει.

Η ιδιαιτερότητα και η ανελαστικότητα του προϊόντος, το φυσικό μονοπώλιο που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ, η υψηλή ταμειακή ρευστότητα, ο μηδενικός δανεισμός σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τον εκσυγχρονισμό μέσω εφαρμογής καινοτόμων και νέων δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει στην Εταιρεία την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω μεγέθυνση και κερδοφορία.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΕΥΔΑΠ έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, οι κύριες δράσεις του οποίου, όπως αποτυπώνονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, είναι εστιασμένες στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού προγραμματισμού, την ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου. Παράλληλα, η εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών είναι ένα ακόμα μέλημα της Εταιρείας και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Τέλος, η υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού, η εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους και η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηριότητες και επέκταση σε περιοχές εκτός Αττικής, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το σχέδιο ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ.

Πώς η ΕΥΔΑΠ καταφέρνει να διαχειρίζεται με επιτυχία τον κύκλο του νερού εδώ και δεκαετίες; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε;

Η ΕΥΔΑΠ, με υπευθυνότητα, με τεχνογνωσία και κυρίως με σταθερή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαχειρίζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες τον κύκλο του νερού, το οποίο και διαθέτει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό.

Η πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί στον κλάδο ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να αναπτύσσουν ένα επίπεδο ευελιξίας στη διαχείριση και σχεδίαση των παγίων τους ώστε αυτά να προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόβλεψη υλοποίησης επενδύσεων και σχεδιασμού δράσεων ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία του νερού, τις αμοιβαίες προτεραιότητες και ανάγκες αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση που μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεχή ενημέρωση των καταναλωτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Ποιο είναι όραμά σας και ποια στρατηγική ακολουθείτε για να το πετύχετε;

Όραμά μας είναι να παραμείνουμε διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα μας, η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη Εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Η στρατηγική μας είναι βασισμένη στην επίτευξη μιας ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν

Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής μας είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Εταιρείας, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η  επέκταση του πελατολογίου και η αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της της τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι μερικοί ακόμη στόχοι της Εταιρείας. Τέλος, η διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο και η αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την παραπάνω λίστα.


ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here