Ποιοι φορείς του Δημοσίου δεν θα μεταφέρουν τα διαθέσιμα τους στην ΤτΕ

Με διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19» παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης, ορισμένων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν εξαιρετικά χαμηλά ταμειακά διαθέσιμα, από την υποχρέωση τήρησης των διαθεσίμων τους σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα με την εν λόγω διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους φορείς των οποίων τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηματική βάση τις 100.000 ευρώ και οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό κα οικονομικό κόστος, να τηρούν το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Ο.).

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να απαλλαγούν οι φορείς από το πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος που προκαλείται από την υποχρέωση διαχείρισης της πλεονάζουσας ρευστότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση του μητρώου λογαριασμών που τηρείται από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περίπου 500 φορείς (από τους συνολικά 1.723 φορεί του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης) τηρούν ταμειακά διαθέσιμα μικρότερα από 100.000 ευρώ.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα των εν λόγω φορέων ανέρχονται στα 17 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο κρίνεται υπερβολικά μικρό επί του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων όλων των Φορέων το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 50,9 δισ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2020) και ως εκ τούτου η επίπτωση στη συνολική ρευστότητα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι αμελητέα.

Με την ίδια διάταξη, διευρύνεται για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων τους από την ταμειακή διαχείριση στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την τήρηση των ταμειακών τους διαθεσίμων σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, καθώς και του μέγιστου ορίου ρευστότητας που επιτρέπεται να διατηρούν εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και προβλέπεται το είδος των υποχρεώσεων που καλύπτονται με χρέωση του τηρούμενου στην ΤτΕ λογαριασμού ταμειακής τους διαχείρισης, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here