Ανατροπές το 2021 στη φορολόγηση όσων μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Η προσέλκυση φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα επιλέγοντας τη χώρα μας ως κέντρο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της διαμόρφωσης ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος, αποτέλεσε προτεραιότητα, με στόχο την τόνωση των επενδύσεων και της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την οριστική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Με πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες, υιοθετήθηκαν ιδιαίτερα ευνοϊκά θεσμικά πλαίσια για την εναλλακτική ή κατ’ ειδικό τρόπο φορολόγηση φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, αξιοποιώντας δεδομένα και πρακτικές από αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για τρεις παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση φυσικών προσώπων/επενδυτών, συνταξιούχων εξωτερικού και εργαζομένων με βασική προϋπόθεση να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος κατά τα προηγούμενα έτη.

Οι ρυθμίσεις αυτές, πέραν της αναμενόμενης διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, στοχεύουν στην εισαγωγή κεφαλαίων, στην υλοποίηση επενδύσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην τόνωση της αγοράς ακινήτων κ.λπ.

Ειδικότερα προβλέπονται:

  1. Εναλλακτικός, ευνοϊκός τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και πραγματοποιούν επενδύσεις τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) ή έχουν ήδη αποκτήσει και διατηρούν άδεια διαμονής για επιχειρηματική δραστηριότητα (Golden Visa). Συγκεκριμένα, η φορολογική υποχρέωσή τους για το εν λόγω εισόδημα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού, εξαντλείται (και ως προς την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) με την καταβολή εφ’ άπαξ και κατ’ αποκοπή για κάθε φορολογικό έτος ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), ενώ παράλληλα αίρεται και η υποχρέωση δήλωσης των εισοδημάτων τους που προκύπτουν στην αλλοδαπή. Επιπλέον, στα κίνητρα του φορολογικού καθεστώτος περιλαμβάνεται η απαλλαγή από φόρο κληρονομιών και δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή και από την υποχρέωση δικαιολόγησης αντικειμενικών δαπανών και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με εισαγωγή συναλλάγματος.
  2. Ειδικός, ευνοϊκός τρόπος φορολόγησης του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για φυσικά πρόσωπα, συνταξιούχους αλλοδαπής, που επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα από χώρα με την οποία υπάρχει σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή φορολογείται αυτοτελώς με σταθερό συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
  3. Ειδικός τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα από κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από χώρα με την οποία υπάρχει σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.

Τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στις διατάξεις αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το (50%) του εισοδήματός τους που αποκτάται είτε από την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης και αποκλειστικά προς πλήρωση νέας θέσης εργασίας είτε, διαζευκτικά, από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here