Αύξηση εντόκων εσόδων και προμηθειών για την Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο 2021

Ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία εμφάνισε η Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο 2021, με το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων να ανέρχεται σε 236,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας.

Το πρώτο τρίμηνο 2021, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 390,6 εκατ. ευρώ, έναντι 569,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 317 εκατ. ευρώ σχετίζονται με επερχόμενες πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου προς αναδιάρθρωση στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο (Project Sky).

Ως αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο 2021, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 4%, ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις, έναντι μέσου όρου 5,8% το προηγούμενο τρίμηνο, εκ του οποίου περίπου 3,2% σχετίζεται με αναμενόμενες συναλλαγές τιτλοποίησης ή πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου, μετά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, αυξήθηκε στο 53%, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 48%. Ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκε στο 87%, ενώ ο συνολικός δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε στο 130%. στο τέλος Μαρτίου 2021, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον όμιλο ανήλθε σε 6 δισ. ευρώ, (pro forma για τη συναλλαγή galaxy), ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο 2021 τα δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν στα 15, 3 δισ. ευρώ, από 6,89 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2020. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανήλθαν σε 21,3 δισ. ευρώ, από 11,372 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2020.

Το πρώτο τρίμηνο 2021, το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 11,6 εκατ. ευρώ ή 3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 399,6 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου κόστους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, επωφελούμενο από τους ευνοϊκότερους όρους του Προγράμματος TLTRO-III, το οποίο αντισταθμίστηκε πλήρως από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων εξαιτίας του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου και ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων που καταγράφηκαν το τέταρτο τρίμηνο καθώς και από τη μείωση του χαρτοφυλακίου των ομολόγων.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων δανείων εξαιτίας των υψηλών προβλέψεων που καταγράφηκαν το τέταρτο τρίμηνο παράλληλα με την αύξηση των περιθωρίων χορηγήσεων που επηρεάστηκαν από τη μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς κατά 3 μονάδες βάσης το πρώτο τρίμηνο 2021, μείωσαν το καθαρό έσοδο τόκων κατά 4,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η αρνητική επίπτωση που προέκυψε από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και άλλων στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε σε 9,9 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και των συναλλαγών παραγώγων.

Όσον αφορά στο παθητικό, η συνεισφορά του κόστους χρηματοδότησης στο καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε ευρώ 36,1 εκατ., που προήλθε κυρίως από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% (έναντι -0,5%), που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III, εκ των οποίων 24,7 εκατ. ευρώ αφορούν σε εφάπαξ όφελος TLTRO-IIΙ για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Το πρώτο τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 84,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση (ή 0,4 εκατ. ευρώ), που προέρχεται από την αύξηση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες καθώς και από την ενίσχυση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και του private banking, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη χαμηλότερη συνεισφορά των προμηθειών άλλων τραπεζικών εργασιών και δανείων.

Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,5%, επηρεασμένα αρνητικά από έκτακτο έσοδο1 που καταγράφηκε το α’ τρίμηνο 2020 ύψους ευρώ 7,7 εκατ. σε προσαρμοσμένη βάση, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 60,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2021, μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως από χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε ευρώ 11,1 εκατ. ευρώ.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 3,9% ή κατά 11 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 258,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης στα Γενικά Έξοδα καθώς και της αύξησης των αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Το πρώτο τρίμηνο 2021, οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε ευρώ 106,3 εκατ. Τα γενικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 109 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής καθώς και των εξόδων τρίτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το πρώτο τρίμηνο 2021, οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 43,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 14,9% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων λόγω επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής. σε τριμηνιαία βάση, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα για τον όμιλο μειώθηκαν κατά 5,6% ή κατά ευρώ 15,2 εκατ., κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του προσωπικού.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 418,4 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα αρνητικά από έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 1601 εκατ. ευρώ και από άλλα έκτακτα έξοδα, που περιλαμβάνουν κυρίως πρόβλεψη ύψους 97,2 εκατ. ευρώ σχετιζόμενη με πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού της τράπεζας στην Ελλάδα. στο τέλος Μαρτίου 2021, το δίκτυο του ομίλου αριθμούσε 511 καταστήματα, έναντι 556 καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου προγράμματος εξορθολογισμού του δικτύου.

Τον Μάρτιο 2021, τα καταστήματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 328. Παρά τη μείωση των καταστημάτων, η ετήσια παραγωγικότητα σε επίπεδο καταστήματος έχει βελτιωθεί, με υψηλότερες εκταμιεύσεις δανείων σε ιδιώτες, καθώς και αυξημένο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 49,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2021, αυξημένες κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά ευρώ 0,7 δισ. και ανήλθαν σε 43,3 δισ. ευρώ. Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 43,6 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω εκροών από καταθέσεις φορέων του Δημοσίου.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε 7,1 δισ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16%, μειωμένος κατά 125 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,3% στο τέλος Μαρτίου 2021, μειωμένος κατά 10 μονάδες βάσης.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ