Πως θα επιδοτηθούν τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία και τρένα

Έκτακτη επιδότηση επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα, εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εξαιρούνται της εφαρμογής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21 εκατ. ευρώ.

Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον εξής πίνακα:

Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος, Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος, Προσύμφωνο κυριότητας) εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή έως τις 29 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά, ήτοι έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here