Θέσεις δημοσιογράφων στο ΚΥΠΕ – Όλες οι πληροφορίες

Πέντε θέσεις Συντάκτη για ελληνικά / αγγλικά και μια θέση Συντάκτη για ελληνικά / τουρκικά προκηρύσσει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές μέχρι τις 13:00 την Παρασκευή, 18 Ιουνίου, 2021.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΥΠΕ αναφέρει ότι «γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 6 κενών θέσεων Συντάκτη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) (θέση πρώτου διορισμού), (Συγκεκριμένα 5 θέσεις Συντάκτη για Ελληνικά/Αγγλικά και 1 θέση Συντάκτη για Ελληνικά/Τούρκικα) εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α8-Α10-Α11, 24.619 – 53.637 ευρώ».

Επεξηγείται ότι «στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω, προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό».

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, «αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί, εφαρμόζεται η παράγραφος 5(α) του Προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ (Μείωση κλιμάκων εισδοχής) που παραπέμπει στο παράρτημα του Νόμου (Μισθολογικές Κλίμακες) όπου γίνεται αναφορά στο Νόμο 56(Ι)/2018 που Προνοεί περί Αναδιαρθρώσεων Μισθολογίου και έχει υιοθετηθεί από το ΚΥΠΕ».

Τα καθήκοντα και ευθύνες του Συντάκτη ΚΥΠΕ παρατίθενται ως ακολούθως:

(α) Παρακολουθεί την κυπριακή και διεθνή επικαιρότητα, αναζητεί και συγκεντρώνει ειδησεογραφικά στοιχεία, πληροφορίες και άλλο υλικό, αξιολογεί το υλικό αυτό και συντάσσει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(γ) Καλύπτει ειδησεογραφικά διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό και συντάσσει σχετικές ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(δ) Παίρνει συνεντεύξεις από προσωπικότητες και καλύπτει δημοσιογραφικές διασκέψεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

(ε) Μεταφράζει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(στ) Γράφει κείμενα για έντυπα και άλλες εκδόσεις του ΚΥΠΕ.

(ζ) Συνδυάζει κείμενο με φωτογραφία, γραφική παράσταση και άλλα παρόμοια στοιχεία που ενισχύουν την ειδησεογραφία, αναλαμβάνει ή/και επιμελείται μοντάζ ήχου ή/και εικόνας δημοσιογραφικού υλικού ή/και εκφώνησης ειδήσεων, ανταποκρίσεων, ρεπορτάζ και αναλύσεων.

(η) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

(θ) Βοηθά τους Βοηθούς Αρχισυντάκτες στην άσκηση των καθηκόντων τους και τους αναπληρώνει στην απουσία τους, κατόπιν σχετικής ανάθεσης.

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώνεται ότι «η φύση των καθηκόντων της θέσης δυνατό να συνεπάγεται
απασχόληση με το σύστημα βάρδιας».

Σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα, αναφέρεται ότι αυτά είναι:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημοσιογραφία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνία, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Νομικά, Οικονομικά, Φιλολογία, Τουρκικές Σπουδές, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ιστορία, Κοινωνιολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Πολύ καλή γνώση για την κυπριακή και τη διεθνή επικαιρότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα σημαντικά ζητήματα της Κύπρου και τα μεγάλα διεθνή θέματα.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου, της αξιοποίησης του διαδικτύου και της αποστολής και λήψης μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η οποία θα διαπιστώνεται με επιτυχία σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξάγεται από το ΚΥΠΕ.

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Τουρκικής γλώσσας. (Οι 5 θέσεις θα πληρωθούν για Ελληνικά/ Αγγλικά και 1 θέση θα πληρωθεί για Ελληνικά/ Τούρκικα) Πολύ καλή γνώση της τρίτης γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Διετής τουλάχιστον δημοσιογραφική πείρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώνεται ότι «οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή ή/και προφορική
εξέταση, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΠΕ».

Σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση για διορισμό στο ΚΥΠΕ
η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

Το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για ακαδημαϊκά προσόντα, πείρα κ.α. Το πλεονέκτημα θα δίνεται μόνο σε όσους προσκομίσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τέλος συμμετοχής, το οποίο έχει ορισθεί στα €40. Το ποσό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΥΠΕ, Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού 0174 01 007474, IBAN no.: CY86 0020 0174 0000 0001 0074 7400, και αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής, με ημερομηνία προγενέστερη της 18ης Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του υποψηφίου, και η δικαιολογία της πληρωμής «Τέλος συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων Συντάκτη στο ΚΥΠΕ» να επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

«Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13:00 της Παρασκευής, 18 Ιουνίου 2021, στο Κιβώτιο Προσφορών του ΚΥΠΕ στα γραφεία του ΚΥΠΕ, Λεωφόρος Γλαύκου Κληρίδη 21, Κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία», προστίθεται.

Οι ώρες τοποθέτησης αιτήσεων στο Κιβώτιο Προσφορών του ΚΥΠΕ είναι οι πιο κάτω: 09:00-14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Διευκρινίζεται ότι «την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο μέχρι τις 13:00. Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή».

Επίσης, προστίθεται, «δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες στο έντυπο για διορισμό στο ΚΥΠΕ και δεν συνοδεύονται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, την απόδειξη πληρωμής του τέλους συμμετοχής (40 ευρώ) καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, καθώς και την προκήρυξη/το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ στη διεύθυνση www.cna.org.cy. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο ΚΥΠΕ, στο τηλέφωνο 22556012.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι «οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα από το Σχέδιο Υπηρεσίας θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. (Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει να καλέσει όλους τους υποψήφιους για εξέταση με την επιφύλαξη όπως αξιολογήσει τα προσόντα τους εκ των υστέρων)»

«Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, (νοουμένου ότι πληρούν τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα), ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων», αναφέρεται.

«Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει. Το ΚΥΠΕ δεν υποχρεούται να πληρώσει όλες τις θέσεις αν κρίνει ότι οι υποψήφιοι δεν είναι κατάλληλοι», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΥΠΕ, θα καταρτιστεί Πίνακας ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή θέσεων που θα έχουν δημιουργηθεί ή κενωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση των θέσεων.

Αναφέρεται επίσης ότι οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα προσόντα από το έντυπο ΚΥΠΕ 1, «Αίτηση για διορισμό ή Προαγωγή στο ΚΥΠΕ» και από το Σχέδιο Υπηρεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι «όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ