Ταμείο Ανάκαμψης: Πως η Ελλάδα θα ξεπεράσει το εμπόδιο των κρατικών ενισχύσεων

Τα νέα υποδείγματα καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ελλάδα κατά τον σχεδιασμό του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τις «ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες» που περιλαμβάνονται στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτά τα υποδείγματα καθοδήγησης καλύπτουν πολυάριθμα είδη επενδυτικών έργων.

Στην πράξη η Κομισιόν παρέχει στα κράτη μέλη την καθοδήγηση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορούν να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σκοπός των τεχνικών αυτών εγγράφων είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό των εθνικών τους σχεδίων σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στους εξής τομείς:

-Υποδομές ενέργειας και υδρογόνου.

-Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές.

-Υποδομές παραγωγής και διανομής τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης.

-Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια.

-Ηλεκτρικοί σταθμοί επαναφόρτισης και σταθμοί υδρογόνου για οδικά οχήματα.

-Απόκτηση οδικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

-Άλλοι τρόποι μεταφοράς χαμηλών εκπομπών.

-Εγκατάσταση και υιοθέτηση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σταθερών και κινητών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G και οπτικών ινών.

-Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.

-Καινοτόμοι επεξεργαστές και καινοτόμες τεχνολογίες ημιαγωγών.

-Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων και της σχετικής συνδεσιμότητας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών δεν παραγκωνίζουν τις ιδιωτικές δαπάνες, ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση και ότι διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Για την εκ των προτέρων αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί εγκαίρως με την Ελλάδα σχετικά με τις υπό εξέταση επενδύσεις στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει, από κοινού με τις εθνικές αρχές, τις πιθανές διαστάσεις των κρατικών ενισχύσεων των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια για τον σχεδιασμό επενδυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πολλά μέτρα που ενδέχεται να προταθούν από την Ελλάδα, όπως ορισμένες επενδύσεις σε υποδομές και η άμεση στήριξη των πολιτών, δεν υπόκεινται σε έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, καθώς δεν είναι επιλεκτικά ή δεν αφορούν οικονομικές δραστηριότητες. Άλλα μέτρα ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή και μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως.

Όσον αφορά στα μέτρα που συνιστούν κρατική ενίσχυση και για τα οποία απαιτείται μεμονωμένη έγκριση, η Κομισιόν έχει δηλώσει πως θα τα εξετάσει κατά προτεραιότητα, ήτοι εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της πλήρους κοινοποίησης από την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ θα διαθέσει 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 32 δισ. ευρώ θα δοθούν στην Ελλάδα.

Ο στόχος είναι να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες και ανθεκτικές και να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here