Μόνο με ΦΠΑ και χωρίς δασμούς τα εμπορεύματα από Βρετανία – Διευκρινήσεις ΑΑΔΕ

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων σχετικά με την τελωνειακή αντιμετώπιση εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εξάγονται από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε αναλυτικές διευκρινίσεις.

Από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ προκύπτει πως στα εμπορεύματα που έχουν καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιβάλλεται δασμός, αλλά επιβάλλεται μόνον ΦΠΑ εισαγωγής.

Ανάλογα με το είδος της αποστολής των αγαθών (εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα), την αξία των εμπορευμάτων και τον τρόπο εισόδου/μεταφοράς τους στη χώρα μας (πχ., μεταφορά μέσω ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών, προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών), ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τελωνειακές διαδικασίες διευκόλυνσης και απλούστευσης και σχετικές δασμοφορολογικές απαλλαγές.

Οι εξαγωγές εμπορευμάτων προς τη Βρετανία

Για εμπορεύματα που εξέρχονται από τη χώρα μας με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) που εξάγουν εμπορεύματα προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλλουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων προς τη Βρετανία.

Οι διασαφήσεις εξαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet).

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις της χώρας μας που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται να προβούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα βασικά βήματα:

α) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν αριθμό καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικών φορέων (EORI) για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων.Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ στους οικονομικούς φορείς που, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, ασκούν συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ.

β) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες. Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, οι απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.).

Η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας από την 1η Ιανουαρίου 2021 προβλέπει την πλήρη κατάργηση των δασμών για όλα τα προϊόντα καταγωγής καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την εισαγωγή τους στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Στην περίπτωση της εξαγωγής από ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και προκειμένου να επιβληθεί εκεί μηδενικός δασμός, πρέπει τα εμπορεύματα είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εισαγωγέας στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να υποβάλλει αίτημα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και τα εμπορεύματα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξαγωγές μέσω ΕΛΤΑ και courier

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω των ΕΛΤΑ και εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-commerce), αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη) υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής ως ακολούθως:

  • Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω ΕΛΤΑ.

Οι εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας έως 1.000 ευρώ πραγματοποιούνται με τις δηλώσεις CN22 και CN23 για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής και ειδικότερα:

-Για αντικείμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστολικού ταχυδρομείου και βάρους έως 2 κιλών, ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση CN22 που συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα και, εφόσον ο εξαγωγέας επιθυμεί την απαλλαγή από ΦΠΑ, για τις αποστολές αυτές συμπληρώνει και τη δήλωση CN23.

-Για δέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου βάρους άνω των 2 κιλών ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση CN23 σε δύο αντίτυπα, τα οποία σφραγίζονται από τον ταχυδρομικό υπάλληλο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον εξαγωγέα για το αρχείο του.

Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και με τη συμπλήρωση της δήλωσης CN23 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας άνω των 1000 ευρώ.

-Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων ανεξαρτήτως αξίας που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέτρα εμπορικής πολιτικής ή απαγορεύσεις και περιορισμούς.

-Προσωρινή εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων με σκοπό την επανεισαγωγή τους (συνηθέστερα για εμπορικές εκθέσεις/επισκευή).

  • Εξαγωγές εμπορευμάτων μέσω courier.

Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Εξαγωγές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα (εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εφόσον οι αποστολές αυτές έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή).

– Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων εμπορικού χαρακτήρα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ και η καθαρή μάζα δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα.

Δέματα μικρής αξίας

Κατά την εισαγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται μηδενικός προτιμησιακός δασμός και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτη σε ιδιώτη, προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιώτη και αποστολές μικρής αξίας εμπορικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής, και το τελωνείο εισαγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής και η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (GBP).

Οι αγορές Βρετανών τουριστών

Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών σε Βρετανούς ταξιδιώτες-πολίτες τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας για την κάλυψη προσωπικών τους αναγκών και χωρίς να έχουν εμπορικό χαρακτήρα απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας άμεσα ή έμμεσα (με επιστροφή του ΦΠΑ) υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται προς έλεγχο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου της χώρας μας μαζί με τη σχετική απόδειξη λιανικής. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται σε επίδειξη της κάρτας επιβίβασης ή του εισιτηρίου και στοιχείων ταυτότητας.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here