Αλλάζει από την 1η Ιουνίου το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ -Θεσπίζονται ειδικές αμοιβές και χρηματικά βραβεία

Σημαντικές αλλαγές στο μισθολόγιο και την υπηρεσιακή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου θεσπίζεται από την 1η Ιουνίου 2021 νέο μισθολόγιο για το προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και για τους μετακλητούς υπαλλήλους και συμβούλους και συνεργάτες του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζεται νέος τρόπος αλλαγής των μισθολογικών κλιμακίων, η χορήγηση ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας, ενώ θεσπίζεται και χρηματικό βραβείο επίτευξης στόχων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

-Ορίζεται ότι, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων αποτελεί συνδυασμό των μισθολογικών κλιμακίων βασικού βαθμού και των βαθμών θέσης εργασίας.

-Αναφέρονται τα μισθολογικά κλιμάκια, στα οποία κατατάσσονται και εξελίσσονται οι διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

-Προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος και η έννοια της προϋπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ανά κατηγορία.

-Προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (απαιτείται βαθμολογία ίση ή ανώτερη τον 95%, αντί του άριστα που ισχύει, σε τρεις συναπτές ετήσιες αξιολογικές περιόδους, για τη λήψη ενός ακόμη μισθολογικού κλιμακίου).

-Παρέχεται η δυνατότητα προσαύξησης του χορηγούμενου επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών, χωρίς ωστόσο υπερβαίνει, με την προσαύξηση, το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως.

Εισάγεται η έννοια των «Βαθμών Θέσης Εργασίας» (Β.Θ.Ε.) και προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε., υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συγκεκριμένων όρων . Συγκεκριμένα, προβλέπονται 13 Βαθμοί με κλιμάκωση της χορηγούμενης ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας από 100 ευρώ για τον 12ο Β.Θ.Ε. έως 2.200 ευρώ για τον 1ο Β.Θ.Ε. (στον 13ο βαθμό δεν χορηγείται η εν λόγω ειδική αμοιβή).

-Προβλέπεται η διατήρηση ως προσωπικής διαφοράς του υφιστάμενου ύψους καταβαλλόμενων αποδοχών σε περίπτωση μείωσης, λόγω της εφαρμογής τον νέου μισθολογίου, σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος.

– Προβλέπεται για την υπερωριακή απασχόληση ότι οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση τον υποχρεωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργασία αυξάνονται ανά υπάλληλο σε 150 ώρες ανά εξάμηνο, από 120 ώρες πού ισχύει σήμερα. Ακόμη, προσαυξάνεται κατά 25% η ωριαία αμοιβή μετά την 22η ώρα, για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών πέραν του πενθημέρου.

-Εισάγονται εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, για τα μέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για όσους εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων και δράσεων που κρίνονται ως μείζονος σημασίας, για τους μετέχοντες στο πλαίσιο τον Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κ.α…

-Εξομοιώνονται, ως προς την ωριαία αποζημίωση αναλόγως των ωρών διδασκαλίας, οι υπάλληλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας με τα μέλη τον Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Εξειδικεύεται η μεθοδολογία χορήγησης «Βραβείου Επίτευξης Στόχων» (χορήγηση βραβείων και επιπλέον ανταμοιβής) που καταβάλλεται, ετησίως, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Παρατίθενται διατάξεις σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών, την ευθύνη των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών.

-Εισάγονται μεταβατικές και ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου (εφαρμογή τυχόν ευμενέστερων μισθολογικών όρων , καταβολή αποδοχών υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε φορέα εκτός ΑΑΔΕ, κ.α..)

-Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της ΑΑΔΕ, καθώς και του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ.

-Προβλέπεται η πρόσληψη για 36 μήνες στην ΑΑΔΕ συνολικά 242 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, που δημιουργούνται από τον σχεδιασμό, εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων της Αρχής, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται:

  • Ετήσια δαπάνη 48 εκατ. ευρώ περίπου από την εφαρμογή των διατάξεων για το νέο μισθολόγιο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (προωθημένη μισθολογική εξέλιξη, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ειδική αμοιβή, ελάχιστα όρια αποδοχών, αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, κ.λπ.). Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται, για το τρέχον έτος, σε 28 εκατ. ευρώ περίπου.
  • Συνολική δαπάνη ποσού 13,2 εκατ. εύρω περίπου, λόγω της πρόσληψης 242 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον σχεδιασμό, εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και έργων της ΑΑΔΕ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Εφάπαξ δαπάνη 860 χιλ. εύρω περίπου από την εφαρμογή της διάταξης για τα ελάχιστα όρια αποδοχών (προσωπική διαφορά).
  • Ετήσια δαπάνη από την προσαύξηση κατά 25% της ωριαίας αμοιβής μετά την 22η ώρα, για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών πέραν του πενθημέρου.
  • Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη ποσού 2,5 εκατ. ευρώ περίπου, σε περίπτωση καταβολής Βραβείου Επίτευξης Στόχων στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, αλλά και ενδεχόμενη δαπάνη από την αναπροσαρμογή τον Βραβείου Επίτευξης Στόχων, σε περίπτωση μεταβολής προς το ευμενέστερο των συντελεστών υπολογισμού του.
  • Ετήσια μελλοντική δαπάνη από την καταβολή αυξημένων αποδοχών στους συνταξιούχους της ΑΑΔΕ, λόγω της θέσπισης και εφαρμογής από 1/6/2021 νέου μισθολογίου για τους εν ενεργεία υπαλλήλους της.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here