Γιατί ο θεσμός του «Family Office» αφορά μόνον τα πλούσια πορτοφόλια

Για πραγματικά «πλούσια πορτοφόλια» είναι ο θεσμός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices) που θεσπίζει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Ενδεικτικό του μεγέθους που πρέπει να έχει ένα Family Office είναι πως θα πρέπει να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός διαφανούς και οριοθετημένου πλαισίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζει δε την απουσία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, γεγονός που οδηγεί στην εξυπηρέτηση τέτοιου είδους αναγκών σε εμπορικές εταιρείες με έδρα συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή:

-Η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα δύναται να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή.

-Αποκλειστικός σκοπός των «οικογενειακών γραφείων» είναι να παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους.

-Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν μέλη της οικογένειας.

-Φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

Το Family Office θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων εντός 12 μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής.
  • Να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ετησίως.
  • Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω εμβασμάτων προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων τους πλην το φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το ποσοστό κέρδους ορίζεται σε 7%.
  • Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον προκύπτουν από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.
  • Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 24%.
  • Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή καθώς αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here