Τι αλλάζει στις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων – Σε διαβούλευση νομοσχέδιο

Στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή στο σκέλος της απορρόφησης ζημιών και της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων αποβλέπει σχέδιο νόμου που έθεσε χθες σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015» αποσκοπεί στην εφαρμογή του προτύπου συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών και την αναθεώρηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Οι ρυθμίσεις που τέθηκαν σε διαβούλευση αφορούν άμεσα στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τις χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και μεικτές εταιρείες συμμετοχών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έμμεσα αφορούν όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τις εν λόγω εταιρείες-ιδρύματα.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 αποσκοπεί μέσω στοχευμένων τροποποιήσεων της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173), στην εφαρμογή του προτύπου συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (πρότυπο TLAC, που έχει αναπτυχθεί με αναφορά στα «παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs)») και την αναθεώρηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων («MREL»). Σε αυτό το πλαίσιο, με τη συμμόρφωση με την απαίτηση MREL, η οποία ρυθμίζεται πλέον αναλυτικότερα, ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος της κρίσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογούμενους.

Η αρχική Οδηγία 2014/59/ΕΕ εκδόθηκε με σκοπό τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς η τότε οικονομική κρίση επηρέασε το τραπεζικό σύστημα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών και ανέδειξε όχι μόνο την αλληλεπίδραση μίας κατάστασης αφερεγγυότητας μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων, αλλά και την έντονη διασύνδεση μεταξύ δημοσίου χρέουςχρηματοπιστωτικού συστήματος που πρέπει να διαρραγεί ώστε να μην υπάρχει – εν τέλει- επιβάρυνση των φορολογούμενων.

Με την υπό ενσωμάτωση οδηγία και μέσω στοχευμένων νομοθετικών τροποποιήσεων στο πλαίσιο της εξυγίανσης, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες και τα ιδρύματα που έχουν εγκατασταθεί στην Ένωση διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, δύο απαιτήσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά η μια προς την άλλη, ώστε σε περιπτώσεις κρίσεων να μην τίθενται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι δημόσιοι πόροι, αλλά και τα ίδια τα ιδρύματα να είναι σε θέση αμέσως μετά την εξυγίανση να συνεχίσουν να εκτελούν τις κρίσιμες λειτουργίες τους.

Οι εξουσίες της αρχής εξυγίανσης, όπως προβλέπονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, τίθενται προς τον σκοπό της διασφάλισης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων και των οντοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξυγίανσης ορίζουν το κατάλληλο ύψος της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ανά ίδρυμα ή οντότητα, καταρτίζουν σχέδια εξυγίανσης και έχουν τη δυνατότητα απαγόρευσης ορισμένων διανομών, όταν εκτιμούν ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων εξυγίανσης, προβλέπεται από τον νόμο η συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων με τις αρχές εξυγίανσης.

Τέλος, ρυθμίζεται ειδικότερα η εξουσία των αρχών εξυγίανσης να αναστέλλουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις των ιδρυμάτων και οντοτήτων.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here