ΑΠΘ: Μεταπτυχιακό στη Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία λειτουργεί το Τμήμα Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών κα Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α’ 80)

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.

Κατευθύνσεις:

Κλινική Ψυχολογία
Κλινική Νευροψυχολογία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

Αίτηση συμμετοχής (Κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., επίπεδο γνώσης Αγγλικών)
Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος σπουδών
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ1
Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα
Επσιτημονικές δημοσιεύσεις
Τρόποι υποβολής αιτήσεων:

– ηλεκτρονική αποστολή στο info@psy.auth.gr

– ταχυδρομική αποστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ) -ΓΡΑΦΕΙΟ 207. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Α.Π.Θ., 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους με διάρκεια 24, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310997332 και malamat@psy.auth.gr

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1993.

Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Tμήμα το οποίο αποσκοπεί στην προετοιμασία νέων επιστημόνων και την προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης.

Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 200 νέους προπτυχιακούς και 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών σε επίπεδο διδασκαλίας, έρευνας και παρεμβάσεων στην κοινότητα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας αναμένεται να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω

Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας
Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα:

(i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία,

(ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες,

(iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας,

(iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου,

(v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here