ΕΟΠΥΥ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021  

Η 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021  περιλαμβάνει:

 • Αυξήσεις πιστώσεων των παρακάτω ΚΑ Εξόδων με χρήση των ταμειακών διαθεσίμων ύψους 41.638.635,91 € ως εξής: α. ΚΑΕ 0674.00 «Πρόσθετη περίθαλψη – Ασφαλισμένοι» με 24.484.133,16 € β. ΚΑΕ 0679.00 «Λοιπές Παροχές σε είδος» με 17.154.502,75 € προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες υγείας προηγούμενων ετών σε ασφαλισμένους.
 • Αύξηση των πιστώσεων του ΚΑ Εξόδων 0831.00 «Ταχυδρομικά Τέλη» κατά 275.000 € και του ΚΑ Εξόδων 0835.00 «Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας» κατά 10.000,00 € με αντίστοιχη ισόποση μείωση των πιστώσεων του ΚΑ Εξόδων 0893.00 «Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων».
 • Αύξηση των πιστώσεων του ΚΑ Εξόδων 0832.00 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» κατά 110.000 € με αντίστοιχη ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 0813.00 «Μισθώματα κτιρίων και ‘Εξοδα Κοινοχρήστων».
 • Αύξηση του ΚΑ Εσόδων 09.10.9916.01 «Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες (PHIRI)» κατά 9.625,00 € με ισόποση αύξηση του ΚΑ Εξόδων 00.10.9916.01 «Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες (PHIRI)».
 •  Την προσθήκη του ΚΑ Εξόδων 0634.00 «Βοηθήματα Κηδείας» εγγράφοντας πίστωση ύψους 10.000,00 € με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 0635.00 «Βοηθήματα Εφάπαξ Αεροθεραπείας». Κατόπιν των προαναφερομένων μεταβολών, ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 του ΕΟΠΥΥ παρουσιάζεται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ Π/Υ 2021

Ε Σ Ο Δ Α-Π Ο Σ Α -Ε Ξ Ο Δ Α -Π Ο Σ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΚΑ 4.628.000.000,00

 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.154.200.000,00
 • ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 301.560.000,00
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2.343.228.635,91
 • ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 93.049.735,56
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 900.000.000,00
 • REBATE / CLAW BACK 1.132.300.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 44.406.607,98
 • ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΓΚ 230.000.000,00
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 114.000.000,00
 • ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 260.000.000,00
 • ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ
 • ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.212.303,15
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 260.000.000,00
 • ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.644.909.735,56

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.819.047.547,04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2020 275.253.185,38

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 101.115.373,90

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.920.162.920,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.920.162.920,94

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here