ΟΑΕΔ : Καταρτεί κατάλογο για παροχή υπηρεσιών μηχανικού

Στο πλαίσιο εργασιών Κτηματολογίου, ο ΟΑΕΔ πρόκειται να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού με στόχο την ανάθεση υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων του ώστε “να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων” του.

Για την κάλυψη υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης ακίνητης περιουσίας (στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020), ο Οργανισμός καλεί υποψήφιους οικονομικούς φορείς/αναδόχους, οι οποίοι έχουν αντίστοιχη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα αυτό, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείτε μέχρι την Πέμπτη

  • Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, να αποστέλλονται ταχυδρομικά με επιστολή επί αποδείξει, είτε να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση b5@oaed.gr μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Προσόντα υποψηφίων

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εκτός από την εμπειρία σε εκπόνηση μελετών τοπογραφίας, να διαθέτουν ιδιόκτητο εξοπλισμό συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα και μεθόδους (total station ακρίβειας τουλάχιστον 3”, δορυφορικούς δέκτες GNSS, UAS – ΣμηΕΑ-DRONES κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές προς τούτο αδειοδοτήσεις (μέλους Τ.Ε.Ε., χειριστή UAS, εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS κ.λπ.).

 

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here