ΕΣΠΑ 2021: Το «κόλπο» για να πάρετε επιδότηση – Πώς θα μπείτε στο πακέτο των 35 εκατ. ευρώ

Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Παρατείνεται, έως τις 26 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (ΣΣΚ)». Η σχετική απόφαση φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Πρόκειται για τη 2η πρόκληση, ύψους 34,68 εκατ. ευρώ, του προγράμματος, που αφορά στην υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με στόχο -μεταξύ άλλων- την ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσης σε αγορές-στόχους, την αύξηση των θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος.

Μέσω της δράσης επιχορηγούνται οι δαπάνες: εκτέλεσης ερευνητικού έργου (βιομηχανική έρευνα, σε ποσοστό 50%-80% ή/και πειραματική ανάπτυξη, σε ποσοστό 25%-60%, αντίστοιχα), οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας (15%-50%), για μελέτες σκοπιμότητας (50%-70%), καινοτομίας ΜμΕ (50%) και συμμετοχής αυτών σε εμπορικές εκθέσεις (50%).

Το ακριβές ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης.

Ο «Ελεύθερος Τύπος» συγκέντρωσε και παρουσιάζει τις απαντήσεις σε μερικές από τις βασικότερες απορίες γύρω από τη δράση:

1.Ποιες μορφές επιχειρήσεων είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν, αποκλειστικά, οι ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει. Ειδικά για τις προτάσεις που υποβάλλονται στον θεματικό τομέα της αγροδιατροφής επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να είναι και αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, οι οποίοι/ες λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

2.Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μια νέα επιχείρηση, π.χ. μια spin off εταιρεία, η οποία θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της δράσης; Δύναται να αναλάβει το συντονισμό και την υποβολή της πρότασης;

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το χρόνο λειτουργίας της δυνητικώς δικαιούχου επιχείρησης. Συνεπώς, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και από spin off που έχουν ιδρυθεί, κατά τη συγγραφή της πρότασης και την υπογραφή του προσυμφώνου συνεργασίας, εφόσον νομικά είναι σε θέση να προσυπογράψει ως υφιστάμενη επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι υπό σύσταση εταιρία δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο.

3.Επιχείρηση η οποία δεν συμμετείχε ως μέλος του ΣΣΚ στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της δράσης «Φορέας Αρωγός» δύναται να συμμετέχει στη 2η πρόσκληση και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;

Ναι, μπορεί να συμμετέχει, αρκεί:

* να γίνει μέλος ενός, ήδη, εγκεκριμένου προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης Φορέα Αρωγού. Τα στοιχεία αυτών έχουν δημοσιοποιηθεί και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ.

* να συνυπογράψει το προσύμφωνο συνεργασίας με το Φορέα Αρωγό και

* κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να λειτουργεί, αποκλειστικά, με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων (προαναφέρθηκαν στην 1η απάντηση).

4.Δύναται στην αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί να συμμετέχει επιχείρηση με έδρα σε χώρα η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ενωση (π.χ. Ελβετία ή Ισραήλ);

Οχι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να έχει την έδρα της νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και να διαθέτει ΑΦΜ ή VAT ελληνικό ή της χώρας-μέλους της Ε.Ε. στην οποία έχει την έδρα της. Μετά την ένταξη και, το αργότερο, μέχρι την πρώτη καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης (προκαταβολή ή πρώτη δόση), σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, πρέπει να αποκτήσει νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα), με ΑΦΜ στην ελληνική περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση, όπου θα πραγματοποιήσει τις δαπάνες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης.

5.Σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση για χρηματοδότηση της 2ης πρόσκλησης, τι προβλέπεται για τον Φορέα Αρωγό και την υλοποίηση του έργου της 1ης πρόσκλησης;

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 2ης πρόσκλησης, οι ενταγμένοι Φορείς Αρωγοί της 1ης πρόσκλησης της δράσης θα συνεχίσουν να υλοποιούν το εγκεκριμένο επιχειρηματικό τους σχέδιο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα/παράρτημα της απόφασης ένταξης της ΓΓΕΚ που τους περιήλθε.

6.Σε περίπτωση ανάθεσης έρευνας επί συμβάσει από μεγάλη επιχείρηση σε νομικά πρόσωπα/πανεπιστήμια (υπεργολαβία), το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του πανεπιστημίου είναι μηδενικό;

Ναι, ανεξάρτητα από το μέγεθος της δυνητικώς δικαιούχου επιχείρησης η ιδία συμμετοχή του νομικού προσώπου, δηλαδή του πανεπιστημίου, στο έργο είναι μηδενική.

7.Ποιο μέλος του ΣΣΚ λαμβάνει τη χρηματοδότηση;

Οι επιχειρήσεις-δυνητικά μέλη που υποβάλλουν από κοινού τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε μια πρόταση ανά εγκεκριμένο ΣΣΚ, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ τους.

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται μέσω του ειδικού λογαριασμού της ΓΓΕΚ.

Πραγματοποιείται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε επιχείρησης που έχει δηλωθεί στη ΓΓΕΚ και καταβάλλεται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here