Ζωηρό το ενδιαφέρον για τη δημιουργία «family offices» στην Ελλάδα

Αυξημένο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τη σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (family offices), σύμφωνα με πληροφορίες από λογιστικά γραφεία και ελεγκτικές εταιρείες.

Σημειώνεται πως νόμος που ψηφίσθηκε πρόσφατα προβλέπει ειδικό τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% (μέθοδος κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους) επί των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων τους, πλην του φόρου εισοδήματος.

Αυτό δεν έγινε τυχαία. Η πρόβλεψη ενός σταθερού ποσοστού κερδοφορίας αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης επενδυτών, αφού εξασφαλίζει την δυνατότητα πρόβλεψης της φορολογικής επιβάρυνσης κατ΄ έτος.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας θα πρέπει να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την σύστασή της και εφεξής, καθώς να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού μπορούν να παρέχονται είτε από εργαζόμενους αυτών είτε με ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα. Ωστόσο, τα φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι αυτής.

Σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, συγκριτικά με αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια άλλων χωρών, βασικό πλεονέκτημά του ελληνικού νόμου για τα family offices είναι ότι δεν έχει τεθεί κατώτατο περιουσιακό κατώφλι και ότι απευθύνεται εξίσου σε Έλληνες και αλλοδαπούς, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη και διατήρηση στενών σχέσεων μεταξύ της χώρας και νευραλγικών τομέων της ελληνικής ή παγκόσμιας οικονομίας, όπως π.χ. η ελληνική ναυτιλία.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here