Πατριάρχης Φιλάρετος: «Ιστορική η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου»

Ãëàâà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà, Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè îòíîñèòåëüíî äèàëîãà ñ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ (ÐÏÖ), â Êèåâå, 1 äåêàáðÿ 2017 ã. Â ýòîò äåíü â Êèåâå Ãëàâà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà, Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò äàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé íàçâàë íàçâàë íåïðàâäèâûì ñîîáùåíèå, ÷òî íà ñîáîðå ÐÏÖ áûëî ðåøåíî ïåðåíåñòè öåíòð ÓÏÖ ÌÏ â Êèåâ. "Òî, ÷òî íà ñîáîðå ÐÏÖ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåíîñå öåíòðà ÓÏÖ ÌÏ â Êèåâ - ýòî îáìàí. Íà ñàìîì äåëå öåíòð - â Ìîñêâå", - ñîîáùèë ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Ενημέρωση στα ΜΜΕ έκανε πριν από λίγο ο επικεφαλής του λεγόμενου Πατριαρχείου Κιέβου Πατριάρχης Φιλάρετος, σχετικά με τις σημερινές αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ουκρανία.

Ο επικεφαλής του λεγόμενου Πατριαρχείου Κιέβου, έκανε λόγω για ιστορική απόφαση από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου σχετικά με το εκκλησιαστικό ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο Πατριάρχης Φιλάρετος αναφέρθηκε στις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τονίζοντας ότι ασχολήθηκαν με το θέμα της αυτοκεφαλιάς στην Ουκρανία και τη δημιουργία μιας Ενιαίας Τοπικής Εκκλησίας ανεξάρτητης από τη Μόσχα.

Επίσης ο Πατριάρχης Φιλάρετος εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία της ενοποίησης των Εκκλησιών σε μία Ενιαία Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας θα είναι ταχύτατη.

«Νομίζω ότι η διαδικασία συγχώνευσης θα είναι πολύ γρήγορη. Αυτό θα το συμφωνήσουμε όταν συγκαλέσουμε Σύνοδο την οποία σκοπεύω να συγκαλέσω στο εγγύς μέλλον. Θα είναι ένα Συμβούλιο Επισκόπων στο οποίο θα συμμετάσχουν, Ιεράρχες του Πατριαρχείου Κιέβου, Ιεράρχες από την λεγόμενη αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Μακάριο και Ιεράρχες του Πατριαρχείου Μόσχας της Εκκλησίας της Ουκρανίας εάν και εφόσον θελήσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης Φιλάρετος.

Επίσης ο Πατριάρχης Φιλάρετος εξήγησε ότι το «Συμβούλιο των Επισκόπων θα επιλέξει επικεφαλής, και στη συνέχεια το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα εκχωρήσει τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας στην εκκλησία της Ουκρανίας».

Σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης Φιλάρετος τόνισε ότι «η δημιουργία μιας αυτοκέφαλης Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μία άλλη Εκκλησία στην επικράτειά μας. Μπορούν να υπάρχουν και άλλες Μητροπόλεις στην χώρα, αλλά δεν θα εντάσσονται στο σώμα της ενιαίας ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, επομένως δεν θα έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται Ουκρανική Εκκλησία.»

Κλείνοντας ο Φιλάρετος Ντενισένκο ανέφερε ότι μόλις λάβουν το Τόμο της αυτοκεφαλιάς θα εισέλθουν σε κοινωνία με Μητροπόλεις και Μοναστήρια, ενώ υπογράμμισε ότι η διαδικασία της ενοποίησης σε μία Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία θα είναι ειρηνική και αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here