Προσλήψεις Εθνοφυλάκων: Προσόντα και δικαιολογητικά

Η 61 Μονάδα Επιστρατεύσεως (Στρατόπεδο “Μαρκόπουλου”) στα Φάρσαλα, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Εθνοφυλάκων, προκειμένου να εξασφαλίζει τη φρούρηση εγκαταστάσεων, κατά το έτος 2020.

Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική, η αποζημίωση είναι δεκαπέντε ευρώ (15 ευρώ) ημερησίως, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του Εθνοφύλακα (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση). Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται για την αποζημίωση δαπανών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης.

Ο χρόνος υπηρεσίας φύλαξης του Στρατοπέδου θα είναι ημερήσιες και νυχτερινές ώρες, με τη διάρκεια της υπηρεσίας να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά 24ωρο και θα υπάγεται στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

Αίτηση και δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα οπωσδήποτε έως 20 Νοεμβρίου 2019 στην 61 Μ.Ε..

Η επιλογή των Εθνοφυλάκων που θα προσκληθούν θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Να ανήκετε στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.

Να μην είστε Έφεδρος Αξκός.

Να έχετε σωματική ικανότητα Ι1,Ι2 όπως καθορίζεται στο ΠΔ 11/2017 (ΦΕΚ Α΄17/20-01-2014).

Να μην είστε ενταγμένος επιστρατευτικά.

Να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Να μην έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα, από Στρατιωτικό ή Ποινικό δικαστήριο. Εξαιρούνται τα αδικήματα του Κοινού και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα για τα οποία επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή ποινή έως εξάμηνης φυλάκισης, μετά την πάροδο τριών ετών από την απότισή τους. Λόγος μη πρόσκλησης, αποτελεί η τέλεση αδικημάτων του ΣΠΚ ασχέτως της επιβληθείσας ποινής του Στρατοδικείου, για τελεσθέντα εγκλήματα κατά απορρήτων, κατά των στρατιωτικών καθηκόντων και κατά της στρατιωτικής τάξης και πειθαρχίας.

Να μην έχετε υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης Εθνοφυλάκων μέχρι το 60ο έτος της ηλικία υπό προϋποθέσεις.

Προκειμένου να προσκληθείτε για τη φρούρηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων απαιτείται να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 20 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, και να έχουν κατατεθεί στην 61 ΜΕ:

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν1599/86, στην οποία να αναγράφεται ότι επιθυμείται να εκτελέσετε υπηρεσία σκοπού σε στρατιωτικέ εγκαταστάσεις και ότι αποδέχεστε τις υποχρεώσεις σας ως σκοπού, όπως αυτές απορρέουν από τον Ν.1295/82 (Περί Εθνοφυλακής) και τον Ν.3257/2004, και ότι δεν έχετε υποβάλλει ούτε θα υποβάλλετε παρόμοια αίτηση πρόσκληση σε άλλη Μονάδα.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου «Α»

Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Φύλλου Πορεία σας.

Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου (τελευταίου τριμήνου), από πρωτοβάθμια μονάδα υγείας (οικογενειακούς ιατρός, τοπική μονάδα υγείας, κέντρο υγείας), ή δευτεροβάθμια μονάδα υγείας (δημόσιο νοσοκομείο) ότι είστε υγιής με σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2, όπως αυτή καθορίζεται στο Π.Δ 11/1014 – ΦΕΚ 17Α/29-1-2014 «περί κρίσης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». (Υπόδειγμα θα σας δοθεί από τη Μονάδα). Η στρατιωτική υπηρεσία δύναται να σας παραπέμψει σε στρατιωτικό νοσοκομείο για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας εφόσον κρίνει ότι έχει μεταβληθεί αυτή, σε σχέση με την εικόνα της ιατρικής γνωμάτευσης που προσκομίσατε.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας τελευταίου έτους.

Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας σας (και από τις δύο όψεις).

Βεβαίωση ή δημόσιο έγγραφο όπου θα φαίνεται ο ΑΜΚΑ.

Φωτοαντίγραφο του ασφαλιστικού φορέα και του μητρώου ασφάλισης.

Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, επικυρωμένη από τον ΟΑΕΔ (εφόσον είστε άνεργος).

Βεβαίωση επικυρωμένη από την ομοσπονδία τριτέκνων ή πολυτέκνων (εφόσον είστε πολύτεκνος).

Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (εφόσον σας αφορά).

Από την υπηρεσία θα αναζητηθεί αντίγραφο στρατολογικού μητρώου τύπου «Α» προκειμένου να διαπιστωθεί η στρατολογική σας κατάσταση.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση σας τότε θα προσκομίσετε επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο να είστε πρώτος δικαιούχος.

2 έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3Χ3.

Η πρόσκληση πραγματοποιείται για ανάληψη υπηρεσίας φύλαξης αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με την 31 Δεκεμβρίου, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι Εθνοφύλακες χωρίς άλλη διαταγή αποδεσμεύονται. Ομοίως αποδεσμεύονται, σε περίπτωση που καταργηθεί η στρατιωτική εγκατάσταση στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή εκλείψει ο λόγος για τον οποίο προσελήφθησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 61 ΜΕ στην πόλη των Φαρσάλων και στο τηλέφωνο 2491026775.

Με πληροφορίες από ifarsala.gr


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ