Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων

Προσλήψεις: 29 άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας.

Αναλυτικότερα, πρόκεται για τις εξής ειδικότητες:

5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες
22 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ.:20300 Λουτράκι Κορινθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Γεωργίας Βασιλείου ή κας Αικατερίνης Φόρτη (τηλ. επικοινωνίας:2744-3-60120 ή 2744-3-60196).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία, πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση, που βρίσκεται αναρτημένη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στο Λουτράκι καθώς και σε αυτά της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και σε αυτά των Τοπικών Κοινοτήτων Ισθμίας και Πισίων.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ