ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία το νέο myBusinessSupport για την αναστολή των επιταγών

Άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας, 4 Μαΐου, η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την αναστολή κατά 75 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, στο πλήρως ανανεωμένο και χρηστικό περιβάλλον της πλατφόρμας, myBusinessSupport.

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη, 7 Μαΐου.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1646/3-5-2020, η υπ. αριθμ. Α. 1099/2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις των κομιστών των αξιογράφων, για τα οποία, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου δευτέρου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έχει ανασταλεί, για χρονικό διάστημα 75 ημερών, από την αναγραφόμενη σε αυτά ημερομηνία, η προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του δευτέρου άρθρου της ως άνω από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπονταν ότι, οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τον χρόνο έκδοσης της ΠΝΠ δεν δραστηριοποιούνταν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονταν στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (πληττόμενοι ΚΑΔ) μπορούσαν να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν εντεύθεν στις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις των άρθρων 1,2 και 3 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1/4/2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων, των οποίων ήταν κομιστές και που οι ως άνω προθεσμίες τους είχαν ανασταλεί, ήταν μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζονταν, με βάση τις συνολικές εκροές, που είχαν συμπεριληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται, τόσο οι δικαιούμενοι να ενταχθούν στις σχετικές ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις κομιστές των αξιογράφων, όσο και η σχετική διαδικασία ένταξης τους, ενώ παράλληλα, στον συνημμένο στην απόφαση πίνακα αναγράφονται ρητά και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που εξαιρούνται της ένταξης τους, λόγω του αυξημένου κύκλου των συναλλαγών τους, που παρουσίασαν κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονoϊού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση ισχύουν τα εξής:

Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι, ο σκοπός της σχετικής απόφασης είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων, για την υπαγωγή από την 1/4/2020 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, για τους κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία εκάστου αξιόγραφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από 30/3/2020 ΠΝΠ .

Στο άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι, δικαιούχοι ένταξης στην σχετική ρύθμιση είναι:

Επιχειρήσεις, που κατά την 30η Μαρτίου 2020 δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκδοθεισών αποφάσεων (Α. 1072/2020 και Α.1073/2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν) εφόσον, αποτελούν κομιστές αξιόγραφων (ή οφείλουν την παροχή αξιόγραφων), των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά τα προαναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, και των οποίων το σύνολο της αξίας είναι μεγαλύτερο, του είκοσι τοις εκατό (20%), του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με τα επόμενα:

  • Για τις επιχειρήσεις, που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές, που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 30η Μαρτίου 2020, όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.
  • Για επιχειρήσεις, που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψιν τα ακαθάριστα έσοδα τους, κατά το φορολογικό έτος 2019, με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία), με αναγωγή σε μηνιαία βάση. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019, ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών, που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους, με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Το σύνολο των αξιόγραφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο κομιστής έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β της παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από 30/3/2020 ΠΝΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Στο άρθρο 3 προβλέπονται σαφείς εξαιρέσεις από την δυνατότητα ένταξης στην σχετική ρύθμιση και ορίζεται ότι, από την εφαρμογή της απόφασης εξαιρούνται επιχειρήσεις, που έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας κατά την 30η Μαρτίου 2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στην απόφαση πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 30η Μαρτίου, ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα, που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά την 30η Μαρτίου 2020.
(αφορά κυρίως επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αλυσίδας τροφίμων, των φαρμάκων, των ταχυμεταφορών, των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων κ.α.).

Στο άρθρο 4 προβλέπεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών και ειδικότερα ορίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και δεν εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, εντάσσονται ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και υπάγονται από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, στις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 12/3/2020 ΠΝΠ, για την παράταση καταβολής και την αναστολή είσπραξης οφειλών, καθώς και τα ευεργετήματα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις οφειλές / δόσεις ρυθμίσεων μηνός Απριλίου 2020 και του συμψηφισμού, ποσού ίσου, με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που προκύπτει από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής 30/4/2020.

Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους, ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 7/5/2020.

Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιόγραφων, δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα σχετικά ευεργετήματα και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιόγραφου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό, και το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις

Επίσης προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές, κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης. Εφόσον χορηγήθηκαν τα ευεργετήματα της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%), ή του συμψηφισμού ποσού που αντιστοιχεί στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ΦΠΑ της δήλωσης α’ τριμήνου 2020, για τους τηρούντες απλογραφικά, ή Μαρτίου 2020, για τους τηρούντες διπλογραφικά, τα σχετικά ποσά είναι επιστρεπτέα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Τέλος, στο άρθρο 5 προβλέπεται ο τρόπος αποστολής, ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην ΑΑΔΕ, για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2

Η διαβίβαση των στοιχείων αυτών γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here