Πότε το Δημοσιο θα αγοράζει την πρώτη κατοικία «κόκκινων» δανειοληπτών

Το πως ευάλωτοι «κόκκινοι» δανειολήπτες θα μπορούν να μεταβιβάζουν στο Δημόσιο την πρώτη κατοικία τους προκειμένου να ρυθμίζουν τα χρέη τους περιγράφει ο νέος πτωχευτικός κώδικας που βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης με τους θεσμούς. Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη οι εν λόγω δανειολήπτες θαγίνονται ενοικιαστές του ακινήτου τους, έχοντας υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα να το αποκτήσουν ξανά στο μέλλον.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του υπό διαβούλευση πτωχευτικού κώδικα ως δικαιούχος υπαγωγής στη σχετική ρύθμιση νοείται κάθε οφειλέτης που το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο μέχρι τρία τέκνα και ο οποίος είχε οφειλές σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών που υπερέβαιναν τουλάχιστον το 50% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά.

Ευάλωτος νοείται κάθε οφειλέτης το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα του οποίου δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος του για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο μέχρι τρία τέκνα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κηρυχθεί σε πτώχευση θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει την κύρια κατοικία του στον «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» και να την μισθώσει από αυτόν. Τη διαχείριση του εν λόγω Φορέα θα αναλάβει εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο δε Φορέας θα τιτλοποιεί τα μελλοντικά έσοδα από τα ενοίκια καθώς και τις απαιτήσεις από την πώληση ακινήτων, σε περίπτωση λύσης μίσθωσης επί του ακινήτου.

Σύμφωνα με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο, το τίμημα της μεταβίβασης θα ισούται προς την εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Η δε διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη. Το μίσθωμα θα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για το τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, μέχρι την τρίτη επέτειο της έναρξης της μίσθωσης ο μισθωτής δύναται να αιτηθεί την μετατροπή της σε μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς και 20ετή διάρκεια.

Η νέα αυτή μίσθωση μπορεί να προβλέπει την άσκηση του δικαιώματος με την ολοκλήρωση περιόδου της τροποποιημένης μίσθωσης ή και με καταβολή καταληκτικής δόσης. Εφόσον ο οφειλέτης θα καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για την διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται να προχωρήσει στην μεταβίβαση της κυριότητας της πρώτης κατοικίας στον ίδιο ή τους νόμιμους διαδόχους του. Η μίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή τριών μισθωμάτων και η υπερημερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνολό της εντός μηνός από τη σχετική όχληση του μισθωτή.

Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ευάλωτο πρόσωπο, τότε θα δικαιούται να λάβει στεγαστικό επίδομα, που θα καταβάλλεται στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για την μερική εξόφληση του μισθώματος.

Τέλος, το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, η προικοδότησή του, κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωσή και λειτουργία του και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και του δικαιούχου, κ.α..

Πηγή

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here