Τα ηλεκτρικά Ι.Χ. βάζουν «μπουρλότο» στις πολυκατοικίες και διχάζουν τους ενοίκους! Το σχέδιο νόμου και η ερμηνεία του

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των ενοίκων των πολυκατοικιών αναμένεται να προκαλέσει η υποχρέωση εγκατάστασης φορτιστών για τον ανεφοδιασμό των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ειδικά για τα υφιστάμενα κτίρια το σχέδιο νόμου για την ηλεκτροκίνηση δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτη χώρου στάθμευσης να εγκαταστήσει τον φορτιστή, η γενική συνέλευση των ενοίκων της πολυκατοικίας όμως μπορεί να υψώσει απαγορευτικό.

Ακόμα όμως κι αν η πλειοψηφία των ενοίκων εγκρίνει την εγκατάσταση φορτιστών, θα μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στην τοποθέτησή τους.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης», που τέθηκε το προηγούμενο δεκαπενθήμερο σε δημόσια διαβούλευση (ολοκληρώθηκε την Τετάρτη) από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσδιορίζει το πλαίσιο για την εγκατάσταση των φορτιστών τόσο στα παλιά όσο και στα νέα κτίρια.

Στα υφιστάμενα κτίρια (με οικοδομική άδεια ως την 1η Μαρτίου 2021), τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, δύναται να εγκαθίσταται νέα υποδομή καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής, η οποία θα επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση του αρμόδιου ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου.

Ο ιδιοκτήτης ή δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης μπορεί με δικές του δαπάνες να εγκαθιστά την υποδομή καλωδίωσης και τον φορτιστή, ο οποίος θα τροφοδοτείται από ιδιόκτητη παροχή ρεύματος. Η εγκατάσταση θα γίνεται με απλή γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου 30 ημερολογιακές ημέρες μετά τη γνωστοποίηση. Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή δικαιούχου χρήσης και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες Αρχές. Ωστόσο η γενική συνέλευση μπορεί να εναντιωθεί με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000).

Σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης τοποθετούνται οι υποδομές που προβλέπονται για τα νέα κτίρια (πρόβλεψη για φορτιστές σε όλες τις θέσεις στάθμευσης ή σε αναλογίες 1/5 και 1/10), εκτός αν το κόστος εγκατάστασης των καλωδίων και των φορτιστών υπερβαίνει το 7% του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου. Οσον αφορά υφιστάμενα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες από είκοσι θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης ανά είκοσι θέσεις στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Υποχρεωτική στις νέες κατασκευές η εγκατάσταση

Στα νέα κτίρια, εκείνα δηλαδή που θα κατασκευαστούν με οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μετά τον Μάρτιο του 2021, θα εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή (καλωδιώσεις κ.λπ.) για εγκατάσταση φορτιστών στις θέσεις στάθμευσης. Συγκεκριμένα, στην ηλεκτρολογική μελέτη όλων των νέων κτιρίων περιλαμβάνεται η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή σωληνώσεων, οχετών, καναλιών κ.λπ. για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, ώστε στις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης κατά την κείμενη νομοθεσία (σε υπόγειο, πιλοτή, ακάλυπτο χώρο ή παρακείμενο χώρο του κτιρίου) να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο. Η ηλεκτρολογική μελέτη αποτελεί μέρος της συνολικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και της μελέτης πυρασφάλειας του κτιρίου, και υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του δήμου για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Στα κτίρια κατοικιών με περισσότερες από δέκα θέσεις στάθμευσης η υποδομή θα κατασκευάζεται με την προοπτική να εγκατασταθούν φορτιστές σε όλες τις θέσεις στάθμευσης. Στα κτίρια μικτής χρήσης με περισσότερες από δέκα θέσεις στάθμευσης η πρόβλεψη (που απορρέει και από την κοινοτική νομοθεσία) είναι για έναν φορτιστή ανά πέντε θέσεις στάθμευσης. Σε νέα κτίρια με μικτές χρήσεις (χρήση κατοικίας και άλλες χρήσεις), για τον υπολογισμό του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εφαρμόζονται όσα προβλέπονται ανά χρήση.

Σε όλα τα νέα κτίρια δύναται να προβλεφθεί εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης για την τοποθέτηση κοινόχρηστου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο σε μια ξεχωριστή κοινόχρηστη θέση στάθμευσης επιπλέον των απαιτούμενων. Στην περίπτωση αυτή το σημείο επαναφόρτισης μπορεί να συνδέεται με ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η χωροθέτηση και η λειτουργία του σημείου αυτού αναφέρονται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι δαπάνες που προκύπτουν επιμερίζονται αναλόγως στους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους που κάνουν χρήση του σημείου επαναφόρτισης. Η κοινόχρηστη θέση στάθμευσης για φόρτιση επισημαίνεται με σχετική διαγράμμιση και δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους ελιγμούς και τη στάθμευση των οχημάτων ή την κίνηση των χρηστών/πεζών.

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να προχωρήσουν παράλληλα η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών (αφού το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου). Επίσης, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μεγιστοποίηση του οφέλους των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι, εκτός από το χαμηλότερο κόστος χρήσης που θα έχουν, θα μπορούν και να συμμετέχουν στην αγορά ρεύματος πουλώντας ηλεκτρική ενέργεια από την μπαταρία του αυτοκινήτου σε ώρες αιχμής, αν δεν το χρησιμοποιούν, φορτίζοντας την μπαταρία τις ώρες χαμηλής ζήτησης, για παράδειγμα το βράδυ, όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here