ΕΟΠΥΥ: Η σύνθεση της επιτροπής Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Συγκεκριμένα, η σύνθεση και θητεία της Επιτροπής αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμού νέων μελών, όχι όμως πλέον του τριμήνου από τη λήξη της. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, ορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.

Προσόντα μελών Τα μέλη της Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, είναι επιστήμονες κύρους, με εμπειρία στο αντικείμενο της οικονομικής οργάνωσης και λειτουργικής διάρθρωσης των υπηρεσιών υγείας.

  • Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. επιστημών υγείας ή οικονομικών ή κοινωνικών ή νομικών επιστημών ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής, με τουλάχιστον διετή (2ετή) εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους και να διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής γνωστικά αντικείμενα, όπως ιατρική, φαρμακευτική, οικονομικές επιστήμες, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, με τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσής του και να διαθέτει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Δεν συμμετέχει στην Επιτροπή, ούτε ορίζεται Πρόεδρος ο/η: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 10 Νοεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4949 54995 54996 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4949/10.11.2020 α) Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου ή Αυτοτελούς Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας, β) Ο Διοικητής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γ) Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δ) Βουλευτής, ε) Διοικητής, Διευθυντής, Διαχειριστής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης ή/και βασικός μέτοχος εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Εταιρίας, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

Η θητεία

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής και οι συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ’ αγχιστείας ή εξ‘ αίματος απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.

Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να δηλώνουν εγγράφως, αμέσως μετά το διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κωλύματα, όπως ανωτέρω αναφέρονται και οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις τους καταχωρούνται σε αρχείο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό από τη Γραμματεία της Επιτροπής. 5. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Υπουργός Υγείας παύει πρόωρα και αντικαθιστά τα μέλη της Επιτροπής για σπουδαίο λόγο που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να παύσει πρόωρα και να αντικαταστήσει μέλος της Επιτροπής, στο οποίο συντρέχει μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) παράβαση των διατάξεων περί αρχής αμεροληψίας και καθήκοντος εχεμύθειας, β) ύπαρξη κωλύματος, ως ανωτέρω αναφέρεται, ή γ) απουσία για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση της Επιτροπής ή για περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις εντός χρονικού διαστήματος τριμήνου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ