ΕΣΠΥ: Προτάσεις να  ενεργοποιηθεί το Εθνικό  Συμβούλιο  Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας ζήτησε την ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΠΥ ) αναφέρει τα εξής : Με αφορμή την παρούσα – αρνητική δυστυχώς – συγκυρία της πανδημίας του COVID-19 και της απειλής που δοκιμάζει διεθνώς τις αντοχές των συστημάτων υγείας και του ανθρώπινου υγειονομικού δυναμικού, η ανάγκη ενίσχυσης του Ελληνικού Συστήματος Υγείας με κάθε κατάλληλο και σύγχρονο μέσο είναι σαφώς πιο σημαντική από ποτέ  .Τις ίδιες επισημάνσεις εντοπίζει μάλιστα και η έκθεση του «Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία», που κατατέθηκε από τον καθηγητή κύριο Χριστόφορο Πισσαρίδη, σύμφωνα με την οποία «ένα ισχυρό (αποτελεσματικό και καινοτόμο) σύστημα υγείας αποτελεί πυλώνα ευημερίας…». Οι φορείς που συνθέτουν το οικοσύστημα ψηφιακής υγείας, δηλώνουμε την πρόθεσή μας για στήριξη και ενεργό συμμετοχή σε αυτή την εθνική προσπάθεια, ώστε ως χώρα να καταφέρουμε επιτέλους να αναδείξουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, σε ένα από τα πιο ισχυρά υποστηρικτικά εργαλεία ενίσχυσης του συστήματος υγείας και ανάπτυξης μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έναν πυλώνα ανάπτυξης που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας για τον εκσυγχρονισμό τόσο των διοικητικών και επιτελικών λειτουργιών στον τομέα της υγείας, όσο και για την ενίσχυση της προαγωγής και της προάσπισης της υγείας των πολιτών.

Προς αυτή την προσπάθεια, εντοπίζουμε – και αισθανόμαστε την ανάγκη  να σας καταθέσουμε την άποψή μας – την κρισιμότητα ενεργοποίησης ενός εξαιρετικού θεσμικού εργαλείου, που δυστυχώς παραμένει ανεκμετάλλευτο στην επιδίωξη διαμόρφωσης ενός ουσιαστικού πυλώνα ψηφιακής διακυβέρνησης του συστήματος υγείας. Και αναφερόμαστε στο θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ).Προς τούτο, καταθέτουμε την πρόταση άμεσης ενεργοποίησης του ΕΣΔΗΥ, το οποίο για λόγους ιστορικής αναδρομής θα αναφέρουμε πως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το νόμο 4213/2013 (άρθρο 13), ως προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011), συστάθηκε το 2016 και πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των μελών του, ενώ η σύνθεσή του επικαιροποιήθηκε με τη σχετική κανονιστική πράξη (υπ. Αρ. 15332/16-04-19) του Υπουργού Υγείας.Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, «Η αποστολή του πολύ-συμμετοχικού αυτού οργάνου (ΕΣΔΗΥ) είναι να υποστηρίζει συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά το Υπουργείο Υγείας και να εισηγείται προτάσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες, το σχέδιο δράσης και τις απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαλειτουργικότητας και διασφάλισης της ποιότητας και της βιωσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας …» (ΦΕΚ 261/9-12-2013 τ.Α’).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης, πως ο Σύνδεσμός μας, με την τελευταία Υπουργική Απόφαση (2019), συμμετέχει στη σύνθεση του Συμβουλίου, εκπροσωπώντας την ιδιωτική αγορά και τους κατασκευαστές ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών στον τομέα της υγείας.Ένα τέτοιο ουσιωδώς θεσμικό όργανο, δύναται συνεπώς να συμβάλλει δραστικά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των προοπτικών επιλογών που έχει χαράξει η κυβέρνηση και από κοινού οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενισχύοντας τις δράσεις Ανάπτυξης στους τομείς:

 • Εξάπλωσης της χρήσης σύγχρονων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τηλεσυμβουλευτικής και τηλεφροντίδας (το θέμα είναι πιο σημαντικό από ποτέ στη βάση αντιμετώπισης της πανδημίας και της άμεσης προσφοράς υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς τον ευάλωτο πληθυσμό).
 • Ενίσχυσης και εξάπλωσης της χρήσης υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας,
 • Διαμόρφωσης των υποστηρικτικών ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών του επιχειρούμενου μοντέλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  στη λογική ενός σύγχρονου δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και λειτουργών.
 • Ενίσχυσης της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας του πληθυσμού.
 • Απόδοσης μιας σύγχρονης και σύνθετης Ψηφιακής Στρατηγικής για την υγεία, στη βάση προτύπων σύγχρονης διακυβέρνησης και αειφόρου ανάπτυξης.
 • Διαμόρφωσης των μηχανισμών ανοικτών δεδομένων και της αξιοποίησης των μεγάλων δεδομένων υγείας.
 • Ενίσχυσης της διαμόρφωσης του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για την Υγεία.
 • Ενίσχυσης των ευκαιριών επένδυσης στον τομέα της ψηφιακής Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις) και αξιολόγησης της δυνατότητας εφαρμογής μοντέλων Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την άμεση υλοποίηση, εξάπλωση, χρήση και εφαρμογή σύγχρονων υπηρεσιών.

Doctor digital tablet medical care social media computer technology new technology

Στις σημερινές συνθήκες , υπό το πρίσμα και της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ευημερία και την υγεία και δυστυχώς υπό τη διάσταση της σοβαρής απειλής από το νέο κύμα εξάπλωσης του κορωνοϊού, είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη της άμεσης επαναλειτουργίας του ΕΣΔΗΥ, για την υποστήριξη της διαμόρφωσης ενός εθνικού, συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλάνου εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο, από άποψη σύνθεσης και λειτουργίας, θεσμικό συμβουλευτικό όργανο στον τομέα ψηφιακής υγείας, που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Υγείας, για να μετουσιώσει τον αναγκαίο και κρίσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας, σε πράξη.Παρακολουθώντας και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα και εντοπίζοντας τη σημαντική εξέλιξη άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, διαπιστώνουμε τη σημαντική πρόοδο τους, σε σχέση με την υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων και την ενσωμάτωση καινοτόμων υπηρεσιών σε επίπεδο διοίκησης, οργάνωσης και κυρίως υποστήριξης της φροντίδας υγείας των πολιτών τους. Οφείλουμε λοιπόν  ως χώρα  να θέσουμε στόχο την ενίσχυση των δεικτών της ψηφιακής οικονομίας στη υγεία, που ως γνωστόν λειτουργούν απολύτως πολλαπλασιαστικά καλύπτοντας και το χαμένο έδαφος  και θέτοντας τις ουσιαστικές βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας στη βάση της ψηφιακής τεχνολογίας και των σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών.

Προς επίρρωση των παραπάνω, αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια σημαντικά στοιχεία από τον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας:

 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μόνο το 51% του πληθυσμού της Ελλάδας διέθετε το 2019 βασικές ή πάνω από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες (ΕΕ-28: 58%). Η Ελλάδα κατατασσόταν εξάλλου 27η στο σύνολο των χωρών της ΕΕ-28, όσον αφορά στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2020, ενώ το ποσοστό των ειδικών του τομέα των ΤΠΕ στο σύνολο των εργαζομένων το 2017 ήταν μόλις 1,6%, το μικρότερο στην ΕΕ-28 (ΕΕ-28: 3,7%).
 • Ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελληνικών εταιρειών (κατασκευαστών και παρόχων) ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας ανέρχεται περίπου στα 30 εκ. € σε επίπεδο δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος υγείας, ένα από τα μικρότερα επίπεδα επένδυσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Το ετήσιο δημόσιο κόστος για την ανάπτυξη και υποστήριξη ψηφιακών συστημάτων, λύσεων και υπηρεσιών  στον τομέα της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα, αγγίζει μόνο τα 13 εκ. € (Δημόσια Νοσοκομεία κλπ  ),   ενώ,  αν εφαρμοζόταν ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος (ως ποσοστό επι των ετησίων δημόσιων δαπανών υγείας), οι αντίστοιχες ετήσιες επενδύσεις θα έπρεπε να κυμαίνονται  μεταξύ 80 και 160 εκ € ,χωρίς να υπολογιστεί το αυξημένο κόστος για τη κάλυψη της πολυετούς υποχρηματοδότησης.
 • Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες υγείας ανέρχονται περί τα 9 € δις στο δημόσιο τομέα, ενώ η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών δαπανών των νοικοκυριών φτάνει στα 14,5 € δις (πηγή ΕΛΣΤΑΤ-2017).
 • Η εφαρμογή της χρήσης ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, και μέσω της  αξιοποίησης των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων στην κοινότητα και στο Νοσοκομείο,  μπορεί να μειώσει την άσκοπη επανάληψη των παρακλινικών μόνο εξετάσεων τουλάχιστον κατά 6%, ενώ η ψηφιακή οργάνωση των διαδικασιών παραγγελιοληψίας μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των εξετάσεων κατά 20%.
 • Η χρήση ενιαίων συστημάτων διαχείρισης επειγόντων περιστατικών (triage) και νοσηλείας (CIS), μπορεί να μειώσει τις εισαγωγές κατά 10%, τις ημέρες νοσηλείας κατά 5% και να συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων του συστήματος υγείας.
 • Τέλος, η χρήση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας μπορεί  να ενισχύσει την ασφάλεια των ληπτών και να οδηγήσει σε σοβαρή μείωση των ιατρικών λαθών (κυρίως σε επίπεδο φαρμακευτικών αγωγών) από 50% μέχρι και 90%.

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here