Χρηματικά βραβεία σε εφοριακούς με υψηλές επιδόσεις θα απονείμει η ΑΑΔΕ

Στην αντικειμενική αξιολόγηση των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, θα προχωρήσει η Διοίκηση της ΑΑΔΕ με σκοπό τη βράβευση των οργανικών μονάδων που ξεχώρισαν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και έπιασαν τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό προβλέπει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και τον τρόπο βράβευσης, όσων ξεχώρισαν.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, «η αξιολόγηση των οργανικών μονάδων της αρχής, με σκοπό τη βράβευση αυτών, αποβλέπει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αυτών βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, καθώς και στην επιτυχέστερη υλοποίηση του έργου της αρχής. Επίσης, συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας, στην ενίσχυση της υπευθυνότητας και στην βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας όλων των οργανικών μονάδων».

Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι οργανικές μονάδες, εφαρμόζονται επί των ετησίων απολογιστικών αποτελεσμάτων κάθε οργανικής μονάδας και συγκρίνονται με τα συνολικά αποτελέσματα της αρχής, όπως αυτά καταγράφονται στην αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον υπουργό Οικονομικών, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, δημοσιοποιείται και υποβάλλεται και συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Όπως αναφέρει η απόφαση, κατόπιν αυτών, συντάσσεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έγγραφο ανά Γενική Διεύθυνση / Αυτοτελή Διεύθυνση / Αυτοτελές Τμήμα που περιλαμβάνει πίνακα στόχων (ποσοτικών, μη ποσοτικών και υποχρεώσεων) που έχουν ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των οργανικών μονάδων και πίνακα αξιολόγησης με τα αποτελέσματα ανά κριτήριο για κάθε οργανική μονάδα.

Το εν λόγω έγγραφο θα υποβάλλεται από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή της Αρχής, προς εξέταση αποτελεσμάτων και αποκλίσεων και υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης ως προς το ποσοστό επίτευξης ή και την εξαίρεση αυτών από την αξιολόγηση της οργανικής μονάδας, καθώς και προτάσεις για ειδική βράβευση με αναλυτική παράθεση αποτελεσμάτων κατά περίπτωση.

Οι νέοι πίνακες αξιολόγησης όπως διαμορφώνονται κατόπιν των ως άνω εισηγήσεων θα υποβάλλονται στο Διοικητή για έγκριση και οριστικοποίηση. Μετά την οριστικοποίηση θα υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού οι πίνακες με τις ως άνω εισηγήσεις και το τεκμηριωτικό υλικό στο Διοικητή και θα ακολουθεί η έγκριση και η διαδικασία βράβευσης.

Σε οργανικές μονάδες που αξιολογούνται και διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους, δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία. Το συνολικό ποσό του χρηματικού βραβείου κατανέμεται εντός της οργανικής μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.

Τα ειδικά βραβεία δύνανται να απονέμονται και σε επίπεδο τμήματος ή γραφείου εντός της ίδιας οργανικής μονάδας και όχι οριζόντια σε όλα τα τμήματα/γραφεία καθώς και στο προσωπικό αυτών, ανάλογα με το έργο που έχουν επιτελέσει, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων προϊσταμένων.

Το χρηματικό βραβείο κάθε οργανικής μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων της επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της οργανικής μονάδας.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον ορισμό των προς βράβευση υπηρεσιών, δύναται να απονέμονται στις διακριθείσες οργανικές μονάδες πιστοποιητικά βράβευσης σε ειδική τελετή.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here