Κλείνει παραθυράκι διπλής φορο – έκπτωσης με παρέμβαση της Κομισιόν

Στο «ξήλωμα» διατάξεων που αναφέρονταν στη φορολογικής μεταχείρισης ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή προχώρησε η κυβέρνηση μετά από αιτιολογημένη γνώμη που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το Νόμο 4446/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και ορίσθηκε ρητά ότι οι ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή, σε επίπεδο μόνιμης εγκατάστασης (υποκαταστήματος), δεν δύνανται να συμψηφίζονται με κέρδη που προκύπτουν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις ζημίες από επιχειρηματική δραστηριότητα μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος (στην Ελλάδα).

Η ως άνω διάταξη που είχε τεθεί σε ισχύ αναδρομικά (από 1.1.2014) στην ουσία επαναλάμβανε τον ήδη ισχύοντα γενικό κανόνα περί μη συμψηφισμού των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με εισοδήματα που φορολογούνται στην ημεδαπή. Η δε φορολογική διοίκηση είχε εκδώσει την ΠΟΛ. 1200/2016 με την οποία διευκρίνιζε, μεταξύ άλλων, ότι, στα πλαίσια του κανόνα περί μη διπλού συνυπολογισμού των ζημιών μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής, θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια χρησιμοποίησης αυτών στη χώρα που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης τους στην Ελλάδα.

Συνεπώς, αν αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο ότι ζημίες αλλοδαπής έχουν καταστεί οριστικές, π.χ. λόγω διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος, τότε δύνανται αυτές να μεταφερθούν στην Ελλάδα, κατά το χρόνο που κατέστησαν οριστικές, προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Οι διατάξεις του Νόμου 4446/2016 έδιδαν παράλληλα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη ζημιά από την άσκηση άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αλλοδαπή, όταν αυτή δε συνδέεται με μόνιμη εγκατάσταση τους, προς συμψηφισμό με τα επιχειρηματικά τους κέρδη στην Ελλάδα (κι όχι διακεκριμένα ανά χώρα). Ο βασικός κανόνας ότι η ζημιά μεταφέρεται διαδοχικά στα επόμενα πέντε φορολογικά έτη εφαρμόσθηκε και σε αυτή την περίπτωση.

Για παράδειγμα, τυχόν ζημιά από την πώληση μετοχών αλλοδαπής εταιρείας ή ομολόγων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία εξέπιπτε από τυχόν κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελληνική Δημοκρατία με την οποία έκρινε ότι, η φορολογική μεταχείριση των ζημιών ξένων υποκαταστημάτων με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1200/2016 της ΑΑΔΕ αντίκειται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ, καθόσον θεωρεί ότι αυτή ερμηνεύει συσταλτικά τις οριζόμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ΚΦΕ με αποτέλεσμα οι ζημιές μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.

Με το ίδιο έγγραφο επισημάνθηκε πως η ανάγκη αποτροπής της διπλής έκπτωσης των ζημιών τόσο στο κράτος του κεντρικού όσο και στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης αφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ένα κράτος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της απαλλαγής του εισοδήματος που προκύπτει από μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή και όχι εκείνη της μεθόδου της πίστωσης.

Δεδομένου ότι η χώρα μας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας χρησιμοποιεί τη μέθοδο της πίστωσης δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς ζημιών από μία δικαιοδοσία που φορολογεί τη σχετική πηγή εισοδήματος σε άλλη η οποία την εξαιρεί. Κατά συνέπεια όταν τόσο το κράτος κατοικίας όσο και το κράτος προέλευσης του εισοδήματος φορολογούν τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα τότε οι ζημίες (κόστος) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό αμφοτέρων των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Στη βάση αυτή η ΑΑΔΕ εξέδωσε χθες την εγκύκλιο 2100/2021 από την οποία συνάγεται ότι οι ζημίες μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων του κράτους του κεντρικού κατά το χρόνο που προέκυψαν στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης.

Η αποτροπή της διπλής έκπτωσης του φόρου στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται τελικά στο πλαίσιο της μεθόδου της πίστωσης του φόρου της αλλοδαπής. Για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των ζημιών αλλοδαπής που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, οι ζημίες αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται διακεκριμένα ανά χώρα και σε κάθε περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωση της προέλευσης των ζημιών κάθε φορά (ΕΕ/ΕΟΧ ή τρίτη χώρα).

Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ κατήργησε την ΠΟΛ.1200/2016 κατά το μέρος που αυτή αφορά στη φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ