Σχολή Πυροσβεστών: Μέχρι 16/6 οι αιτήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

ΑΣΕΠ: Με διδακτικό προσωπικό θα ενισχυθεί η Σχολή Αξιωματικών, η Σχολή Πυροσβεστών, η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και η Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Οι θέσεις αυτές αφορούν:

▪ Σχολή Αξιωματικών με έδρα την Κηφισιά
▪ Σχολή Πυροσβεστών με έδρα την Πτολεμαΐδα ή το Τσοτύλι Κοζάνης και την Κηφισιά
▪ Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης με έδρα την Κηφισιά
▪ Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών με έδρα την Κηφισιά

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου IX της παρούσας, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) μέχρι Τετάρτη 16-06-2021, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας του κορoνοιού COVID – 19.

2. Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορά (courier).

3. Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα αποστέλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται με αιτιολογημένη απάντηση.

4. H ημερομηνία υπογραφής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του Αιτούντα από την δημόσια αρχή θα πρέπει να είναι ίδια και το αργότερο έως και 16/06/2021.

5. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση της ή συμπλήρωση τυχόν δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που αποστέλλονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

6. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αιτήσεως – υπεύθυνης δήλωσης και της πληρότητας των συνημμένων δικαιολογητικών, ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο/α.

7. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό ενδιαφερόμενος/η, χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
β. Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν αποστέλλονται εμπρόθεσμα.
γ. Όταν τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ