ΟΑΕΔ Βρεφονηπιακοί σταθμοί : Προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ο Οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να γνωστοποιήσει ,ότι προχωράει στην πρόσληψη παιδαγωγών για να υπάρχουν άτομα που θα ενισχύσουν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά οι διατάξεις όπως της εξέδωσε.

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 37 – 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018). Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄) .
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσι Σελίδα 1 από 21κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εν σωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
 • Το Ν.Δ. 2961/1954 (Α.Φ.197/τ.Α΄) «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, ο οποίος μετονομάσθηκε σε “Οργανισμό Απασχόλησης Εργα τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” με τις διατάξεις του ΝΔ 212/1969 (Α.Φ. 112/τ.Α).
 • Τις διατάξεις των Β.Δ. 404 & 405/1971 (Α.Φ.123/τ.Α΄) και τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 “Περί Οργάνωσης και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατι κού Δυναμικού” (ΦΕΚ 258/τ.Α΄), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄), όπως ισχύει.
 • Την υπ’ αριθμ. 6383 απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ (συνεδρίαση 127/24-11-2020) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι σμένου χρόνου με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκειμένου να προωθηθεί η πρόταση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνι κής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εκδοθεί απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1της ΠΥΣ 33/2006 για το σχολ. έτος 2021-2022».

 • Την υπ´ αριθμ. 7041/139/22-12-2020 απόφαση του Δ.Σ. – ΟΑΕΔ με θέμα «Έγκριση απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης» με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 51674/1446/18-12-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για ταέτη 2021-2022.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34/05-02-2021 βεβαίωση πίστωσης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ περί δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 και πρόβλεψης ανάλογων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους Βρεφ/κούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολ. έτος 2021- 2022.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/5191/20-05-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, για την πρόσληψη εκατόν είκοσι ενός(121) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, για το σχολικό έτος 2021-2022 στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ακολουθεί βίντεο για τον ΟΑΕΔ

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ