Οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και οι επιταγές

Για να σχηματίζουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες θα πρέπει πρώτα να αποδεικνύουν πως οι απαιτήσεις δεν μπορούν να εισπραχτούν.

Η σφράγιση επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, καθώς και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής, μπορούν σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση να συμπεριληφθούν στις ενέργειες που θεωρούνται «κατάλληλες’ για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης των σχετικών απαιτήσεων.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων αποτελεί η εκ των προτέρων ανάληψη κατάλληλων ενεργειών προς διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της σχετικής απαίτησης.

Ωστόσο δεν καθορίζονται ρητά οι «κατάλληλες ενέργειες» και το μέσο για τη διεκδίκηση, παρά θεσπίζεται απλώς ένα ελάχιστο όριο για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης. Η καταλληλότητα των μέσων διασφάλισης κρίνεται δε ως ένα πραγματικό γεγονός που πρέπει να εξετάζεται ανάλογα και με την κρινόμενη κάθε φορά περίπτωση.

Ως αναμφισβήτητα κατάλληλα και πλέον πρόσφορα μέσα διασφάλισης μπορούν να θεωρηθούν η άσκηση ενδίκου βοηθήματος, καθώς και η αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων.

Εκτός αυτών όμως, όπως διευκρινίζεται, ως εξίσου πρόσφορες ενέργειες πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαλαμβάνονται τόσο η σφράγιση μιας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα όσο και η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here