«Λουκέτο» στο ΕΣΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία των νοσοκομειακών γιατρών την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου – Τι διεκδικούν

Åðßóêåøç ôïõ õöõðïõñãïý Õãåßáò Ðáýëïõ ÐïëÜêç óôï ÊÝíôñï ÇìåñÞóéáò Íïóçëåßáò (Ê.Ç.Í.) "Íßêïò Êïýñêïõëïò", ôçí ÄåõôÝñá 30 Éáíïõñßïõ 2017. Ôï Ê.Ç.Í. áðïôåëåßôáé áðü 6 ïñüöïõò, éóüãåéï êáé 3 õðüãåéá, Ý÷åé óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá 4.000 ô.ì., äõíáìéêüôçôáò 45 êëéíþí êáé åßíáé áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôïõ Ïãêïëïãéêïý Íïóïêïìåßïõ Áèçíþí "Ï ¶ãéïò ÓÜââáò". ÓôåãÜæåôáé óôï ðñþçí 6ï Ïãêïëïãéêü Íïóïêïìåßï ôïõ ÉÊÁ "Ãåþñãéïò ÃåííçìáôÜò" (åðß ôùí ïäþí Áóùðßïõ êáé ÐáñÜó÷ïõ ðëçóßïí ôçò Ëåùöüñïõ ÁëåîÜíäñáò) ôï ïðïßï ìå ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÌáñéÜííáò ËÜôóç, áíáêáôáóêåõÜóôçêå êáé åîïðëßóôçêå. Óôï Ê.Ç.Í. "Íßêïò Êïýñêïõëïò" ïé áóèåíåßò õðïâÜëëïíôáé óå ÷çìåéïèåñáðåßåò Þ åðåìâÜóåéò êáé ðáßñíïõí åîéôÞñéï ôçí ßäéá çìÝñá. Åéäéêüôåñá, ôï ÊÝíôñï äéáèÝôåé 3 ÷åéñïõñãéêÝò áßèïõóåò êáé Ý÷åé äõíáìéêüôçôá 45 êëéíþí, åê ôùí ïðïßùí 26 êëßíåò åîõðçñåôïýí ïãêïëïãéêïýò áóèåíåßò Ðáèïëïãéêïý ÔïìÝá ðïõ ÷ñÞæïõí ÷çìåéïèåñáðåßáò êáé 19 êëßíåò åîõðçñåôïýí áóèåíåßò ×åéñïõñãéêïý ÔïìÝá. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

«Λουκέτο» στο ΕΣΥ βάζουν αύριο Πέμπτη 21 Οκτωβρίου οι γιατροί της δημόσιας περίθαλψης στα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, περιφερειακά ιατρεία και ΕΚΑΒ.

Η ΟΕΝΓΕ έχει εξαγγείλει 24ωρη πανελλαδική απεργία, αντιδρώντας στα «προκλητικά, χωρίς ίχνος ντροπής, ψέματα της κυβέρνησης για τη δήθεν ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας», όπως χαρακτηρισιτκά αναφέρει.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, τα νοσοκομεία, τα Κ.Υ και το ΕΚΑΒ καταρρέουν από τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού.  Με αποτέλεσμα –σημειώνει – η αναμονή για τα απλά ιατρικά ραντεβού και για τα προγραμματισμένα χειρουργεία φτάνουν και ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις το ένα έτος. Ειδική αναφορά κάνει η Ομοσπονδία στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Σύμφωνα με την ίδια, «κινδυνεύουν με διακοπή, όπως στο νοσοκομείο Μεταξά, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού». Μεταξύ των αιτημάτων της απεργίας περιλαμβάνονται:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Έλεγχος μόνο των τυπικών προσόντων και ολοκλήρωση με κατεπείγουσες διαδικασίες των προσλήψεων του συνόλου των υποψηφίων, και των επιλαχόντων, για τις μόνιμες  θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

Μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις επικουρικών –συμβασιούχων.

Άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, με επαναφορά του ιατρικού μισθολογίου στα επίπεδα πριν από τις μνημονιακές περικοπές του 2012. Καταβολή του συνόλου των αναδρομικών διαφορών. Επιστροφή  συντάξεων και εφ’ άπαξ στα επίπεδα πριν από τις μνημονιακές περικοπές.

Καμία μείωση του αριθμού των νοσοκομειακών κρεβατιών, συγχώνευση – κατάργηση τμημάτων κλινικών νοσοκομείων.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here