Τα μαθήματα κολύμβησης δεν απαλλάσσονται από ΦΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) ασχολήθηκε με το ερώτημα εάν η παροχή μαθημάτων κολύμβησης απαλλάσσεται από το ΦΠΑ βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Στη βάση αυτή έκρινε ότι τα δίδακτρα κολύμβησης που παρέχονται από ιδιωτική σχολή κολύμβησης δεν εμπίπτουν στον κανόνα εξαίρεσης ως «δίδακτρα σε σχολείο και πανεπιστήμιο».

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχεία θʹ και ιʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ 2006, L 347, σ. 1).

Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Finanzamt München Abteilung III (φορολογικής αρχής του Μονάχου, τρίτο τμήμα, Γερμανία) και της Dubrovin & Tröger – Aquatics (στο εξής: Dubrovin & Tröger) σχετικά με την άρνηση της φορολογικής αρχής να απαλλάξει από τον φόρο προστιθέμενης αξίας τις υπηρεσίες μαθημάτων κολύμβησης που παρέχει η Dubrovin & Tröger.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here