Βελτίωση των χρηματοοικονομικών αναφορών στην ΕΕ – Θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα νέα στρατηγική για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των χρηματοοικονομικών εποπτικών αναφορών στην ΕΕ. Κύριος στόχος της στρατηγικής είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που θα παρέχει ακριβή, συνεπή και έγκαιρα δεδομένα στις εποπτικές αρχές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον συνολικό φόρτο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την υποβολή αναφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα νέα στρατηγική για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των χρηματοοικονομικών εποπτικών αναφορών στην ΕΕ. Κύριος στόχος της στρατηγικής είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που θα παρέχει ακριβή, συνεπή και έγκαιρα δεδομένα στις εποπτικές αρχές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον συνολικό φόρτο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την υποβολή αναφορών.

Αυτό θα ωφελήσει τελικά τους πολίτες, δεδομένου ότι η περισσότερο αποτελεσματική και ευέλικτη εποπτεία διασφαλίζει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. Θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις με τη μείωση του φόρτου υποβολής αναφορών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Η στρατηγική αυτή θα συμβάλλει άμεσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα και της δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα όσον αφορά την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη. Επιπλέον, η στρατηγική αυτή συμβάλλει στους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και βοηθά την επίτευξη ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία:

  • Διασφάλιση συνεκτικών και τυποποιημένων δεδομένων που βασίζονται σε σαφή και κοινή ορολογία, καθώς και σε κοινά πρότυπα, μορφότυπους και κανόνες.
  • Διευκόλυνση της ανταλλαγής και της περαιτέρω χρήσης των αναφερόμενων δεδομένων μεταξύ των εποπτικών αρχών με την άρση των αδικαιολόγητων νομικών και τεχνολογικών εμποδίων για την αποφυγή αλληλεπικαλυπτόμενων αιτημάτων για δεδομένα.
  • Βελτίωση του σχεδιασμού των απαιτήσεων υποβολής αναφορών με την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας στην υποβολή εποπτικών αναφορών.
  • Θέσπιση κοινών ρυθμίσεων διακυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και την προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εποπτικών αρχών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν, αφενός, την εμπειρογνωσία τους και, αφετέρου, πληροφορίες.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε:

«Στόχος μας είναι να γίνει η υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών στην ΕΕ περισσότερο αποτελεσματική και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή μετάβαση. Η στρατηγική αυτή ανοίγει τον δρόμο για σταθερή προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση των κινδύνων, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ακεραιότητας της αγοράς, καθώς και την προστασία των επενδυτών και των χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. Επίσης, μέρος του έργου μας είναι να καταστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ευρώπης πιο φιλικός προς την ψηφιακή εποχή και να τονωθεί η υπεύθυνη καινοτομία και ο ανταγωνισμός. Αναλαμβάνουμε επίσης ηγετικό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις για την προώθηση της ευθυγράμμισης των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε η ψηφιακή οικονομία να είναι αποτελεσματική, ασφαλής και προσβάσιμη σε όλους.»

Η Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών δήλωσε:

«Η υποβολή εποπτικών αναφορών αποτελεί τη βάση για έναν υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα, και θέλουμε το σύστημα υποβολής αναφορών της ΕΕ να είναι κατάλληλο για το μέλλον. Η σημερινή στρατηγική θα καταστήσει το ισχύον σύστημά μας πιο αποτελεσματικό και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο των χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα στηρίζει τις εποπτικές αρχές όσον αφορά τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των καταναλωτών.»


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here