Attica Bank: Εγκρίθηκε το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Το «πράσινο φως» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank έδωσε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης, μέσω του οποίου επισημοποιείται η συμφωνία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με τους νέους επενδυτές που εν ευθέτω χρόνω θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας, δηλαδή το ΤΜΕΔΕ με την Ellington.

Η αύξηση που είναι σε εξέλιξη ως τις 17 Δεκεμβρίου, ύψους 240 εκατ. ευρώ, αφορά στην πρώτη φάση της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Bank Attica, στην οποία το ΤΜΕΔΕ – Ellington θα καταβάλλουν περί τα 62 εκατ. ευρώ, ασκώντας δικαιώματα από τα αδιάθετα του ΤΧΣ και των άλλων μετόχων μειοψηφίας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 προς τα τέλη θα διενεργηθεί η δεύτερη αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας θα αποκτήσουν οι νέοι επενδυτές ποσοστό ελέγχου στην Τράπεζα και συνδυαστικά, θα αποφασισθεί αν θα γίνει και μια τρίτη αύξηση, ή μια έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ή τίτλων warrants.

Μέχρι τότε, θα έχει ολοκληρωθεί και η έκθεση αξιολόγησης νέων προβλέψεων από ζημιές τιτλοποιήσεων, ώστε να ληφθεί υπόψιν στο σχέδιο εξυγίανσης και κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως.

Όσο για το ΤΧΣ προτάσσει τη λελογισμένη και σταδιακά αποεπένδυση από την Bank of Attica όχι μόνο ώστε να μην υποστεί ζημιές ο Ελληνας φορολογούμενος, αλλά και με την πιθανότητα να εγγραφούν κέρδη από την επένδυσή του στην Τράπεζα, για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, η Attica Bank ανακοίνωσε ότι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο, αλλά την 28η Δεκεμβρίου 2021.

Η ανακοίνωση της Attica Bank

Η «Attica Bank» ανακοινώνει ότι από την 15.12.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 15.12.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») συμπλήρωμα (το «Συμπλήρωμα») του από 18.11.2021 ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία €0,20 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι «Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν από την Attica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €0,20 ανά Νέα Μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Attica Bank (εφεξής η «Αύξηση»).

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 18.11.2021 Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

(α) το περιληπτικό σημείωμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18.11.2021 (το «Περιληπτικό Σημείωμα»),

(β) το έγγραφο αναφοράς, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 4.10.2021 και συμπληρώθηκε δυνάμει συμπληρώματος το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ στις 18.11.2021, και

(γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18.11.2021, τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2α του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, όπως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, ήτοι από τις 16 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα Ελλάδος 02:00 μ.μ. (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης»).

Για την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω οι επενδυτές θα πρέπει να 2 απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε να προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα της Attica Bank, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, όπως αναφέρεται σχετικά στην ενότητα 3.3.3 του Συμπληρώματος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την από 08.12.2021 ανακοίνωση της Attica Bank, κατόπιν παράτασης, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης λήγει στις 17.12.2021.

Το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων Μμετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση είναι το εξής:


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here