Συγκλονίζει το θύμα ομηρίας στον Άγιο Παντελεήμονα: «Με χτυπούσε με κλωτσιές, με έσερνε στο πάτωμα»

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç ** ÓõíåëÞöèç ï 34÷ñïíïò áëëïäáðüò ðïõ êáôáêñáôïýóå ôç óýíôñïöü ôïõ êáé áðåéëïýóå êñáôþíôáò öéÜëç õãñáåñßïõ êáé áíáðôÞñá íá ðñïêáëÝóåé Ýêñçîç ÓõíåëÞöèç, âñáäéíÝò þñåò ÷èåò, ÓÜââáôï 1 Éáíïõáñßïõ 2022, óôïí ¶ãéï ÐáíôåëåÞìïíá, áðü áóôõíïìéêïýò ôçò ÅéäéêÞò ÊáôáóôáëôéêÞò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò ÌïíÜäáò (Å.Ê.Á.Ì.), ï 34÷ñïíïò áëëïäáðüò ðïõ êáôáêñáôïýóå ôç óýíôñïöü ôïõ êáé áðåéëïýóå êñáôþíôáò öéÜëç õãñáåñßïõ êáé áíáðôÞñá íá ðñïêáëÝóåé Ýêñçîç. Óå âÜñïò ôïõ ó÷çìáôßóôçêå äéêïãñáößá, áðü ôçí Õðïäéåýèõíóç ÁóöÜëåéáò Áèçíþí, ãéá áðüðåéñá áíèñùðïêôïíßáò, áñðáãÞ, áðåßèåéá, âßá êáôÜ õðáëëÞëùí êáé äéêáóôéêþí ðñïóþðùí, åêñçêôéêÝò ýëåò êáé ðáñáâÜóåéò ôçò íïìïèåóßáò ðåñß üðëùí. Åéäéêüôåñá, ï óõëëçöèåßò ìåóçìâñéíÝò þñåò ôçò ßäéáò çìÝñáò (1 Éáíïõáñßïõ 2022) ìåôÝâç óôçí êáôïéêßá ôçò óõíôñüöïõ ôïõ, óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Ãáëáôóßïõ êáé ìå óùìáôéêÞ âßá ôçí åîáíÜãêáóå íá ôïí áêïëïõèÞóåé óôçí ïéêßá ôïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíá, üðïõ ôçí êáôáêñáôïýóå áðåéëþíôáò ðáñÜëëçëá ìå öéÜëç õãñáåñßïõ êáé áíáðôÞñá íá ðñïêáëÝóåé Ýêñçîç. Óôçí åðé÷åßñçóç, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ãéá ôç óýëëçøÞ ôïõ, êëÞèçêå êáé ðáñåõñßóêåôï Åéóáããåëéêüò Ëåéôïõñãüò, åíþ óõììåôåß÷áí åéäéêüò äéáðñáãìáôåõôÞò êáé áóôõíïìéêïß ôçò ÏìÜäáò Ðñüëçøçò ÊáôáóôïëÞò Åãêëçìáôéêüôçôáò (Ï.Ð.Ê.Å.), ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí Ìç÷áíéóìþí, ôçò Äéåýèõíóçò Åãêëçìáôïëïãéêþí Åñåõíþí êáé ôïõ ÔìÞìáôïò Áóöáëåßáò Ãáëáôóßïõ. Óå Ýñåõíá, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ïéêßá ôïõ, âñÝèçêáí êáé êáôáó÷Ýèçêáí öéÜëç õãñáåñßïõ êáé áíáðôÞñáò. Ï óõëëçöèåßò ïäçãåßôáé óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Áèçíþí.

Σοκ προκαλεί η κατάθεση της γυναίκας που την κρατούσε όμηρο ο πρώην σύντροφος της στον Άγιο Παντελεήμονα 

Συγκλονίζει η περιγραφή της γυναίκας που την Πρωτοχρονιά έπεσε θύμα ομηρίας από τον πρώην σύντροφό της στον Άγιο Παντελεήμονα ο οποίος μάλιστα απειλούσε να τινάξει την πολυκατοικία στον αέρα με μία φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας την ξυλοφόρτωσε, την απήγαγε και την κρατούσε όμηρο και μάλιστα όλα αυτά τα μοιράζοταν σε ζωντανή μετάδοση με τους φίλους του στο Facebook.

Αναλυτικά η σοκαριστική της κατάθεση:

«Ζω τρία χρόνια στην Ελλάδα. Με τον Αχμέντ έχουμε σχέση τους τελευταίους 4 μήνες. Μου είχε πει ότι θέλει να πάω εγώ και η αδερφή μου στο σπίτι του να κάνουμε Πρωτοχρονιά. Δεν πήγαμε και εκνευρίστηκε. Ήταν ευέξαπτος και είχε επιθετική συμπεριφορά, και προκαλούσε τσακωμούς για ασήμαντες αιτίες «Εισέβαλε στο σπίτι στο Γαλάτσι, με χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ με έπιασε από τα μαλλιά και με έσερνε στο πάτωμα έως έξω. Προσπαθούσα να τον ηρεμήσω, αλλά δεν με άφηνε να μιλήσω. Μου πήρε το κινητό τηλέφωνο, με βιντεοσκοπούσε και έκανε ζωντανή μετάδοση στο Facebook σε φίλους του στην Αίγυπτο. Με πήγε στο σπίτι του και με χτυπούσε ασταμάτητα. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί, πήρε τη φιάλη υγραερίου, άνοιξε τη στρόφιγγα, έφυγε αέριο και κράταγε τον αναπτήρα στα χέρια. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έλεγε στους αστυνομικούς ότι τον είχα απατήσει, ότι είμαι δική του γυναίκα, θα με κάνει ό,τι θέλει και να μην τους νοιάζει. “Δεν βγαίνω με τίποτα έξω”, έλεγε και ότι θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Έλεγε ότι τον έχουν πιάσει 7 φορές χωρίς να έχει κάνει τίποτα και ότι δεν υπάρχουν νόμοι εδώ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here