Τι κάνουμε όταν δεν ικανοποιείται το αίτημα μετάθεσης μας και τι ισχύει για τις προσφυγές


Πλήρης οδηγός των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των Αστυνομικών, ενόψει των Τακτικών Μεταθέσεων

Από τον Συνδικαλιστή της ΠΟΑΣΥ
Θεόφιλο ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Συνάδελφοι, βάσει των διατάξεων του π.δ. 100/03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού Προσωπικού) δεν μπορείτε να κάνετε προσφυγή εάν το αίτημά σας για μετάθεση δεν ικανοποιηθεί. Προσφυγή μπορείτε να υποβάλλετε, σύμφωνα με τον δικό μας Κώδικα Μεταθέσεων (π.δ. 100/2003), μόνο όσοι έχετε μετατεθεί με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς τη δική σας θέληση ή έστω αιτηθήκατε να

μετατεθείτε και, δυστυχώς, μετακινήστε σε άλλη Υπηρεσία από αυτήν που επιθυμείτε.

Προσφυγή δηλαδή, κατά τον ειδικό για εμάς τους Αστυνομικούς Κανονισμό Μεταθέσεων (π.δ. 100/2003), μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι συνάδελφοι επιθυμούν ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της μετάθεσης που διέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, σύμφωνα με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, ενώ αυτοί οι οποίοι αιτήθηκαν να μετατεθούν σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, δυστυχώς, παρότι ο δικός μας Κανονισμός δεν τους παρέχει αυτό το δικαίωμα, εντούτοις ο Νόμος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και το Σύνταγμα, τα οποία βέβαια υπερτερούν έναντι του Προεδρικού Διατάγματος, τους παρέχουν αυτό το δίκαιο και νόμιμο δικαίωμα.

Έτσι, σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999, αλλά και λόγω των δικαιωμάτων μας, που προβλέπει το Σύνταγμα και η σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μπορείτε, εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το δικαιολογημένο αίτημά σας που εχει υποβληθεί εγγράφως, να υποβάλετε εκ νέου μία έγγραφη «αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή», με την οποία θα ζητάτε την επανεξέταση του νόμιμου αιτήματός σας και βέβαια καλό θα ήταν αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα να αναφέρετε και νέα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα, να βοηθούν περισσότερο τη Διοίκηση, ώστε να αποφασίσει ώστε να δεχτεί το αίτημά σας και να διατάξει τη μετάθεσή σας.

Τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003, είναι αυτά στα οποία πρέπει με συγκεκριμένα επιχειρήματα να αναφέρεστε πιο πολύ, προσκομίζοντας και άλλα έγγραφα στοιχεία εφόσον χρειάζεται. Σας γνωρίζω, ότι βάσει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 100/2003), τα υπηρεσιακά κριτήρια ενδεικτικά είναι η υπηρεσιακή απόδοση, η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι ιδιαίτερες γνώσεις, η εμπειρία, η εξειδίκευση, η πειθαρχικότητα, ενώ β) τα κοινωνικά κριτήρια είναι η προτίμηση του Αστυνομικού, η οικογενειακή κατάσταση, η συνυπηρέτηση γενικότερα, οι λόγοι υγείας, οι σπουδές κλπ.

Αυτό μπορεί να γίνει για όλες τις περιπτώσεις των αιτήσεων μεταθέσεων, ήτοι δηλαδή:

– Είτε για Τακτικές Μεταθέσεις με

υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (όχι με μόρια) εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης-Νομού (ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Δ.Α. Νόμων χώρας) που αφορούν τις Εσωτερικές μεταθέσεις εντός της οικείας ΓΑΔΑ και ΓΑΔΘ και των υφιστάμενων Διευθύνσεών τους ή και για Δ.Α. Νομού, καθώς και για τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του ΑΕΑ.

– Είτε για τις εξαιρέσεις, όχι δηλαδή με αντικειμενικά κριτήρια – μόρια, (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και οι έχοντες μέλος της οικογένειας με λόγους υγείας ή με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία ΑΜΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 του π.δ. 100/2003 για μεταθέσεις σε άλλη περιοχή μετάθεσης (Νομό δηλαδή ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Δ.Α. Νομών της χώρας).

– Είτε για την επανεξέταση αιτημάτων μεταθέσεων σε περιπτώσεις που

εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 4, δηλαδή για τους Αστυνομικούς α) τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, β) των αστυνομικών ειδικών καθηκόντων, γ) των μετατιθέμενων στις Υπηρεσίες Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρατίας, Υπηρεσίας Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου Κυβέρνησης, δ) των μετατιθεμένων στο Γραφείο του Αρχηγού, του Υπαρχηγού και των λοιπών Αντιστρατήγωντης Ελληνικής Αστυνομίας, ε) των συνοδών αστυνομικών σκύλων και των πυροτεχνουργών και στ) των υπηρετούντων στην ΕΚΑΜ, ζ) των υπηρετούντων στην Υ.μ.Ε.Α. και στα Γραφεία Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.
η) των μετατιθέμενων στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους.

– Είτε εάν προέκυψε κάποιο πρόβλημα ή έγινε λάθος ή παρατυπία ακόμα και στον

υπολογισμό των μορίων σας, κάτι το οποίο σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται και η υποβολή Αναφοράς Παραπόνων βάσει και του άρθρου 45 του π.δ. 141/1991.

– Είτε για τις μεταθέσεις αξιωματικών που αποφασίστηκαν όλες μαζί (εντός και εκτός περιοχής μετάθεσης) βάσει του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003.

– Είτε ακόμα και για τις Προσφυγές που έχουν υποβληθεί και τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων εχουν αποφασίσει, ώστε να εξεταστεί εκ νέου (έστω και για την επανεξέταση για δεύτερη φορά ακόμα), προκειμένου για να προωθηθεί η περαιτέρω νόμιμη διοικητική διαδικασία και ενδεχομένως και για τη διοικητική θεραπεία των μεταθέσεων, ακόμα και για να χρησιμοποιηθεί σε μετέπειτα προσφυγή – αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Αυτό ισχύει βέβαια διότι οι μεταθέσεις και γενικότερα οι μετακινήσεις (αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις, τοποθετήσεις κλπ) Αστυνομικών είναι διοικητικές πράξεις, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Δίκαιο είναι σίγουρα ανώτερο από το π.δ. 100/2003 και γι’ αυτό εξάλλου και αρκετές μεταθέσεις ακυρώνονται με σχετικές αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, ύστερα από αίτηση ακύρωσης (προσφυγή) του Αστυνομικού. Επίσης, είναι απαράδεκτο και Αντισυνταγματικό, νομικά και ηθικά αλλά και υπηρεσιακά βέβαια, το ίδιο σε σύνθεση Συμβούλιο Μεταθέσεων να διατάζει και να αποφασίζει και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διοικητικές πράξεις. Αυτό απαιτείται και πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί, κάτι που το έχει ζητήσει και το Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα!

Γι’ αυτό πολλές μεταθέσεις ακυρώνονται (μετά από μεγάλο όμως χρονικό διάστημα, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή διαταγή του αρμόδιου Δικαστή) από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Το υπόδειγμα της αίτησης είναι το εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ–ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(Κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999)

Του (βαθμός, ΑΓΜΣ, επώνυμο, όνομα, υπηρεσία)

ΠΡΟΣ: (Ανώτερη Υπηρεσία που απέρριψε το αίτημά σας -ΑΕΑ ή ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Δ.Α. Νομού-, ιεραρχικά όμως μέσω της Υπηρεσίας που υπηρετείτε)

Σας αναφέρω ότι είχα υποβάλει αίτηση μετάθεσης για (αναγράφετε την Υπηρεσία οποιαδήποτε επιπέδου στην οποία είχατε αιτηθεί τη μετάθεσή σας). Με την υπ. αριθ.

(αριθμός πρωτοκόλλου) διαταγή σας πληροφορήθηκα ότι το αίτημά μου δεν έγινε δεκτό.
Παρακαλώ πολύ όπως επανεξετάσει το νόμιμο αίτημά μου το Συμβούλιο Μεταθέσεων σας και γι’ αυτό το λόγο σας αναφέρω τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

(Αναφέρονται πραγματικά στοιχεία και περιγράφονται τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα όλα εκείνα τα γεγονότα και οι λόγοι που συντελούν στη Διοίκηση, ώστε να ικανοποιήσει το αίτημά σας και μάλιστα καλό είναι να επισυνάπτονται συνημμένα ως
αποδεικτικά τα σχετικά δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα).

Τόπος, ημερομηνία, υπογραφή σας.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε ή για περισσότερες λεπτομέρειες είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας ενημερώσω για τα νόμιμα δικαιώματά σας και να σας στηρίξω, όσο γίνεται, στο δίκαιο αίτημα που έχετε.

 


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ