“Ανταγωνιστή” αποκτά η Χρυσή Βίζα για επενδύσεις σε ακίνητα


Επίδραση στον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του καθεστώτος χορήγησης κινήτρων για επενδύσεις (από υπηκόους τρίτων χωρών) 250 χιλ. ευρώ ή περισσότερο σε ακίνητα αναμένεται να έχει η “χρυσή βίζα” για τοποθετήσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Τις σχετικές διατάξεις περιλαμβάνει το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου (για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016) που θα συζητηθεί σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής.

Μετά τη ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, για επενδύσεις, ελάχιστης αξίας 400.000 ευρώ, σε συγκεκριμένες κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων, θα χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. Οι τελευταίοι, που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 26 χώρες της ζώνης Σένγκεν, θα έχουν δύο διαφορετικές επιλογές. Είτε να αγοράσουν ακίνητο ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ είτε να επενδύσουν κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε άυλους τίτλους στην Ελλάδα.

Μένει να φανεί εάν και κατά πόσο η συνύπαρξη των δύο διαφορετικών συστημάτων θα περιορίσει τις επενδύσεις σε ακίνητα μέσω Χρυσής Βίζας, που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Όπως κι αν το νέο καθεστώς θα λειτουργήσει ως ένεση τόνωσης, μεταξύ άλλων, για τις τράπεζες και τις εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη περιουσία.

Τι αλλάζει

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής σε όσους επενδύουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

– εισφορά κεφαλαίου ελάχιστου ύψους 400.000 ευρώ, σε εταιρεία με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

– εισφορά κεφαλαίου ελάχιστης αξίας 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η διάταξη αυτή εκτιμάται ότι θα ευνοήσει, ως επί το πλείστον, τις μικρότερου μεγέθους ή προς εισαγωγή στο Χ.Α. ΑΕΕΑΠ. Άλλωστε, για την μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ, την Εθνική Πανγαία, τα “πακέτα” των 400.000 ευρώ δεν αποτελούν παρά ένα κλάσμα της ΑΜΚ, ποσού ύψους 200-250 χιλ. ευρώ, που δεν αποκλείεται να λάβει χώρα έως το τέλος της χρονιάς.

– εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

– Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά το χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο θα αποτελεί και το θεματοφύλακα αυτών.

– Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

– Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 800.000 ευρώ.

– Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα και εφόσον το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

– Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Απαιτείται το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των τριών εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ από το λογαριασμό, που συνδέεται με άυλους τίτλους, δεν εκταμιεύεται οιοδήποτε ποσό. Παράλληλα, ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε κινητές αξίες ή σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα (εάν πρόκειται για ΟΕΕ), ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού να μην υπερβαίνει το 20% της ονομαστικής αξίας της αρχικής επένδυσης σε ομόλογα ή μεριδίων του ΟΕΕ κτλ.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

ΠΗΓΗ


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ