Τι θα αλλάξει στη Χρυσή Βίζα


Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας (“Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”), που προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν σε άυλα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.

Σήμερα άδεια διαμονής χορηγείται για επενδύσεις σε real estate ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ κάτι που θα εξακολουθήσει να ισχύει. Η νομοθετική όμως, πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε μη Ευρωπαίους επενδυτές να λαμβάνουν Χρυσή Βίζα έναντι επενδύσεων και σε άυλους τίτλους.

Τι προβλέπεται

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής σε όσους επενδύουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

– εισφορά κεφαλαίου ελάχιστου ύψους 400.000 ευρώ, σε εταιρεία με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

– εισφορά κεφαλαίου ελάχιστης αξίας 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Πρόκειται για τις πέντε εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο ΑΕΕΑΠ, όπως και για όσες πρόκειται να εισαχθούν στο ελληνικό ταμπλό.

-εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

– Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά το χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο θα αποτελεί και το θεματοφύλακα αυτών.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

– Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

– Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 800.000 ευρώ.

– Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα και εφόσον το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

– Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Απαιτείται το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των τριών εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ από το λογαριασμό, που συνδέεται με άυλους τίτλους, δεν εκταμιεύεται οιοδήποτε ποσό. Παράλληλα, ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε κινητές αξίες ή σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα (εάν πρόκειται για ΟΕΕ), ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού να μην υπερβαίνει το 20% της ονομαστικής αξίας της αρχικής επένδυσης σε ομόλογα ή μεριδίων του ΟΕΕ κτλ.

Δεν θα χορηγείται ιθαγένεια

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στρατηγική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας είναι να μην χορηγείται ιθαγένεια, όπως συμβαίνει στην Μάλτα, το Μονακό και την Κύπρο. Εξάλλου, ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι η χορήγηση ιθαγένειας ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή, καθώς η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των πολιτών τους, υπονομεύεται λόγω της απόκτησης υπηκοότητας. Για παράδειγμα, εάν υπήκοος Βρετανίας αποκτήσει κυπριακή ιθαγένεια, οι πληροφορίες για τους offshore τραπεζικούς λογαριασμούς του θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Κύπρο.

Πρόσφατα, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε λίστα 21 χωρών, μεταξύ των οποίων η Μάλτα, το Μονακό και η Κύπρος, ενώ υπολογίζεται ότι περισσότερα από 700 άτομα, από τα οποία τα περισσότερα προέρχονται από τη Ρωσία, τις πρώην σοβιετικές χώρες, την Κίνα και την Μέση Ανατολή, έχουν αποκτήσει “Χρυσή Βίζα”.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

ΠΗΓΗ


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ