Πάτερ Ιωάννης Διώτης: “Τσίπρα, είσαι προδότης, ψευδολόγος και απατεών”

Ο άθεος, αντίχριστος και άπατρις Τσίπρας είναι ο χειρότερος και άκρως επικίνδυνος Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχει εξευτελισθή.

του π. Ιωάννου Κ. Διώτη (Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Εκδότου)

1) Ενώ είναι ο σφοδρός επικριτής των προώρων εκλογών, ο ίδιος προεκάλεσε προώρους εκλογάς δια να καταλάβη την εξουσίαν, ενώ εγνώριζεν ότι αι εκλογαί εκείναι εις εκείνην την περίοδον ήσαν καταστρεπτικαί δια την οικονομίαν.

2) Εξ αιτίας των προώρων αυτών εκλογών ο Τσίπρας εζημίωσε το κράτος και την κοινωνίαν με το ποσόν των εκατόν είκοσι δισεκατομμυρίων (120.000.000.000) ευρώ περίπου. Τούτο εγράφη κατ’ επανάληψιν και δεν διεψεύσθη.

3) Εάν ο Τσίπρας δεν ανέτρεπε τότε την Κυβέρνησιν, κατά κοινήν ομολογίαν, η Ελλάς προ πολλού θα είχε πραγματικήν οικονομικήν ανάκαμψιν.

4) Τώρα ο Τσίπρας συνεχίζει να εξαπατά τον Λαόν επειδή υπερηφανεύεται ότι ανώρθωσε την ελληνικήν οικονομίαν, ενώ η σαρωτική πλειοψηφία των Ελλήνων εξακολουθεί να ευρίσκεται εις πτωχευτικήν κατάστασιν, η ανεργία δεν έχει αντιμετωπισθή και είναι η μεγαλυτέρα της Ευρώπης, οι νέοι φεύγουν εις το εξωτερικόν, αι επιχειρήσεις κατεβάζουν ρολά, αι αυτοκτονίαι συνεχίζονται, τα ιδιωτικά χρέη έχουν κατά πολύ υπερβή τα εκατόν δισεκατομμύρια (100.000.000.000) ευρώ, τα εντός και εκτός της Ελλάδος δημόσια χρέη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν επικινδύνως αυξηθή, εν εκατομμύριον διακόσιαι χιλιάδες (1.200.000) Έλληνες απειλούνται με κατασχέσεις, εις την Ελλάδα υπάρχει ακόμη η γενιά των 250 ευρώ, το οικονομικόν άγχος των Ελλήνων είναι προδιαγεγραμμένον μέχρι το έτος 2060 και το Τσίπρας εδέσμευσε την περιουσίαν του Δημοσίου επί εκατόν (100) έτη.

5) Ο Τσίπρας επειδή γνωρίζει ότι δεν θα επανέλθη εις την εξουσίαν, υπόσχεται τα πάντα εις πάντας και έχει εισπράξει δεκαπλάσια από όσα προσφέρει τώρα. Απάτη! Απάτη! Απάτη!

6) Με κραυγάζουσαν απάτην κατέλαβε την εξουσίαν. Υπεσχέθη ότι θα σχίση τα μνημόνια και θα μειώση το δημόσιον χρέος κατά το ήμισυ. Ως γνωστόν, υπέγραψε και άλλο μνημόνιον, χειρότερον των προηγουμένων, και το δημόσιον χρέος ηυξήθη κατά πολύ.

7) Προδοσία και απάτη. Ο Τσίπρας, δια να εξυπηρετήση τα συμφέροντα της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας, υπέγραψε δια του αρμοδίου Υπουργού του την προδοτικήν συμφωνίαν των Πρεσπών και προσεπάθησε να εξαπατήση τους Έλληνας ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Όταν εκλήθη να κατονομάση έστω και εν τοιούτον συμφέρον, δεν ηδυνήθη. Εσιώπησε. Δια δε της σιωπής του, ωμολόγησεν ο ίδιος την βοώσαν απάτην του. Δια την προδοσίαν της Μακεδονίας εγράφησαν και συνεχώς γράφονται εκατοντάδες δημοσιευμάτων.

8) Και άλλη σχετική απάτη με την καταστρεπτικήν συμφωνίαν των Πρεσπών. Προσφάτως ο Τσίπρας μετέβη εις τα Σκόπια με μεγάλην κουστωδίαν πολιτικών και επιχειρηματιών δια επενδύσεις και τα τοιαύτα. Ο ανεκδιήγητος και τραγελαφικός Τσίπρας, επί αρκετάς ημέρας και συνεχώς προ της αναχωρήσεώς του, προσεπάθησε με προκλητικήν απάτην να κάμη πλύσιν εγκεφάλου ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού ότι η προδοτική και αντεθνική συμφωνία των Πρεσπών ήνοιξεν αυτόν τον δρόμον και απηύθυνε, κατ’ επανάληψιν, πρωθυπουργικήν έκκλησιν προς όλους τους εμπορικούς και βιομηχανικούς παράγοντας να εκμεταλλευθούν την ευκαιρίαν αυτής της επικαταράτου συμφωνίας.

Τσίπρα, ψεύδεσαι !  Ψεύδεσαι ! Ασυστόλως ψεύδεσαι, Τσίπρα !  Τσίπρα, είσαι αδιόρθωτος απατεών. Έκαστον ψεύδος είναι και μία απάτη. «Απατεώνα και επίορκον αποκαλούσι δικαίως τον ψεύστην» (Νεοφύτου Μεταξά, Ιερογραφικόν Απάνθισμα, σελ. 504). Αδιάντροπε Τσίπρα, ψεύδεσαι και εξαπατάς. Σε ερωτώ βροντερώς: Προ της επαισχύντου και καταισχύντου συμφωνίας των Πρεσπών, δεν υπήρχεν η δυνατότης να μεταβής εις τα Σκόπια με όλους αυτούς τους ακολούθους σου και δια τον αυτόν ακριβώς σκοπόν; Πολλά έτη προ της εν λόγω συμφωνίας έχουν εγκατασταθή εκ της Ελλάδος εις τα Σκόπια πολλαί χιλιάδες εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αι οικονομικαί συναλλαγαί με το κρατίδιον αυτό ήσαν εις υψηλότερον επίπεδον από ότι είναι μετά την συμφωνίαν. Τσίπρα, έχεις αντίρρησιν; Δεν δύνασαι να έχης. Δι’ αυτό είσαι ελεεινός ψευδολόγος και απατεών.

9) Ως έγραψα εις προηγούμενον άρθρον μου, η εφημερίς «Τα Νέα» (11-1-2019) απεκάλυψεν ότι ο Τσίπρας εις μίαν μόνον συνέντευξίν του είπε δέκα (10) ψεύδη. Υπάρχουν και πολλά άλλα προκλητικά ψεύδη του Τσίπρα. Τσίπρα, συγκλονίσου. Τσίπρα, αναταράξου σεισμικώς με πολλούς βαθμούς της κλίμακος Ρίχτερ. Τσίπρα, έχεις εξαπατήσει εξοργιστικώς τον Πρόεδρον της Γαλλίας κ. Μακρόν, όλα τα εκατομμύρια των απανταχού Ελλήνων και την διεθνή κοινήν γνώμην, όταν εις σχετικόν ερώτημα του Μακρόν απήντησες ότι οι διαδηλωταί του τελευταίου μεγαλειώδους συλλαλητηρίου εις την πλατείαν Συντάγματος των Αθηνών ήσαν 70.000, ενώ είχον πλησιάσει τα δύο εκατομμύρια. Πρωτοφανής εξευτελισμός δημοσίου ανδρός. Τσίπρα, δεν υποφέρεσαι. Μόνον εις παρανοϊκός βαρυτάτης μορφής θα έδιδε αυτήν την απάντησιν εις τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας.

10) Τσίπρα, έχεις αποκτηνωθή από απόψεως συνειδήσεως. Εις τον Μακρόν είπες ακόμη ότι όσοι αντιδρούν εις την συμφωνίαν των Πρεσπών είναι άνθρωποι μη σκεπτόμενοι και μη δυνάμενοι να έχουν κρίσιν. Το 80% και πλέον των Ελλήνων υπέστη την μεγαλυτέραν προσβολήν εκ μέρους σου. Τσίπρα, δεν εντρέπεσαι, δεν κοκκινίζεις, δεν ερυθριάς; Τσίπρα, δεν σου έμεινε τσίπα;

11) Ο Τσίπρας είχε το απύθμενον θράσος να αυτοδιορισθή και ως Υπουργός Εξωτερικών, χωρίς να έχη ουδεμίαν διπλωματικήν κατάρτισιν η άλλην μόρφωσιν.

12) Εις την κορυφαίαν Ηγεσίαν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου ο Τσίπρας ετοποθέτησε τας δύο γυναίκας Γεροβασίλη και Παπακώστα, αι οποίαι δεν έχουν ουδεμίαν σχέσιν με τα μεγάλα και δύσκολα ζητήματα Ασφαλείας. Εις Αστυφύλαξ είναι περισσότερον κατάλληλος από αυτάς. Εφοίτησε και εις ειδικήν Σχολήν.

13) Τσίπρα, οι Υπουργοί, Πολάκης, Γεροβασίλη, Καμμένος και άλλοι εφωτογραφήθησαν να χορεύουν εις νυκτερινά κέντρα με προκλητικόν ξεφάντωμα. Συ δε Τσίπρα, συνεχώς και αδιακόπως, ευκαίρως και ακαίρως, χαζογελάς ηλιθίως και γίνεσαι γελοίος, ως να μη συμβαίνει τίποτε. Όλοι οι Έλληνες, εκτός από την καταθλιπτικήν οικονομικήν καταπίεσιν και στέρησιν, ευρισκόμεθα υπό το κράτος της αναρχίας, της τρομοκρατίας, της αγρίας γενικής εγκληματικότητος, του φόβου ελληνοτουρκικού πολέμου και εξακολουθούμε να πενθούμε τους εκατόν (100) και πλέον νεκρούς της Ανατολικής Αττικής και τους είκοσι πέντε (25) της Δυτικής Αττικής, ενώ σεις γλεντοκοπάτε. Τσίπρα, είσθε μία φατρία απανθρώπων ανθρώπων.

14) Τσίπρα, βεβαίως δεν έχεις τον Θεόν σου, καθ’ ομολογίαν σου, ως άθεος. Όμως, έχεις φθάσει εις την εσχάτην κατάπτωσιν εξαπατήσεως να δηλώσης ότι συ είσαι καλύτερος Χριστιανός από ημάς τους πιστούς Ορθοδόξους Έλληνας και συμμετέχεις εις περιφοράς Επιταφίων και εις Ακολουθίας της Αναστάσεως, λαμπαδηφορών, δια να εξαπατήσης αφελείς τινας προς άγραν ψήφων. Είχες την θρασύτητα, την γελοιότητα και την αφροσύνην να δηλώσης εις τα εγκαίνια του νέου Νοσοκομείου Λευκάδος (12-5-2019) ότι «η ιδική σου ιδεολογία είναι πολύ πιο κοντά σε όσα είπεν ο Χριστός συγκριτικώς με όσα πρεσβεύουν και πράττουν αυτοί που κάνουν μεγάλους σταυρούς».

Τσίπρα, σύνελθε. Συ ο άθεος είσαι χριστιανός; Συ ο αντίχριστος είσαι χριστιανός; Συ ο οποίος αρνείσαι το Μυστήριον του Γάμου και συζείς ανηθίκως;  Συ ο οποίος αρνείσαι να βαπτίσης τα τέκνα σου; Συ ο οποίος περιφρονείς το άγιον Ευαγγέλιον του Χριστού; Συ ο οποίος αποστρέφεσαι προκλητικώς τον Τίμιον Σταυρόν του Χριστού; Συ ο οποίος δεν εκκλησιάζεσαι, δεν εξομολογείσαι, δεν προσεύχεσαι και δεν κοινωνείς τον Αχράντων Μυστηρίων; Συ ο οποίος μάχεσαι την Ορθοδοξίαν και επιδιώκεις τον αποχριστιανισμόν του Ορθοδόξου Ελληνικού Κράτους; Συ λοιπόν, δύστυχε Τσίπρα, είσαι ο καλός Χριστιανός;

Τσίπρα, με όλα τα ως άνω δεδομένα, πως έχεις τολμήσει να υποτιμήσης τόσον πολύ την νοημοσύνην μας, ώστε να σε πιστεύσωμεν; Τσίπρα, εμπαίζεις Θεόν και Λαόν. Τσίπρα, είσαι θεομπαίκτης και λαομπαίκτης. Τσίπρα, εντροπή !  Τσίπρα, αίσχος ! Τσίπρα, αισχύνη ! Τσίπρα, αισχύνη και καταισχύνη !!!

Τσίπρα, είναι μεγάλη προσβολή της ενδόξου Ελλάδος να έχη άθεον, αντίχριστον, προδότην, ψευδολόγον, απατεώνα, απαίδευτον, γελοίον, θεομπαίκτην και λαομπαίκτην Πρωθυπουργόν. Ουδείς άθεος επεδίωξε ποτέ να γίνη Πρωθυπουργός εις μίαν Μουσουλμανικήν Χώραν.

Τσίπρα, εάν δεν είσαι εντελώς παχύδερμος και έχης στοιχειώδη κοινωνικήν ευαισθησίαν και ίχνος πολιτικής ευθιξίας, να παραιτηθής πάραυτα. Ουδέν κράτος του κόσμου έχει Πρωθυπουργόν του ιδικού σου θλιβερού και παναθλίου επιπέδου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here