“Χριστός Ανέστη” από τα μπαλκόνια

Αδελφοί Ορθόδοξοι Έλληνες, ως έγραψα, οι Ιεροί Ναοί μας υπεβαθμίσθησαν εις επίπεδον κατώτερον και από τας τραπέζας και από τα σούπερ μάρκετ και από τας λαϊκάς αγοράς.

γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης (θεολόγος – δημοσιογράφος – συγγραφεύς – εκδότης)

Εις το κλείδωμα των Ναών επενήργησαν σκοτειναί δυνάμεις. Όλοι οι Ναοί έπρεπε να παραμείνουν ανοικτοί, τηρουμένων επακριβώς όλων των καθορισθέντων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊόν, όπως εις τους προαναφερθέντας χώρους. Η επιδημία του ιού εχρησιμοποιήθη ως πρόσχημα ακόμη και να μη ακουσθή το ηχητικόν χαρμόσυνον μήνυμα των καμπανών.

Δυστυχώς η Ιερά Σύνοδος υπέκυψεν εις τας πιέσεις της κατευθυνομένης πολιτικής εξουσίας και δέχεται αδιαμαρτυρήτως τον φανερόν διωγμόν της Εκκλησίας. Εις την περίπτωσιν αυτήν η Σύνοδος αυτή έπαυσε να είναι «Ιερά».

Ο σκοπός όλων των ληφθέντων μέτρων είναι να αποφευχθούν οι επικίνδυνοι συνωστισμοί. Εγράφη, κατ’ επανάληψιν, ότι η Εκκλησία, ως έχουσα υποχρέωσιν, θα τηρήση εις μεγαλύτερον βαθμόν τα μέτρα αυτά. Εντός των ιερών Ναών οι πιστοί θα εισέρχωνται με τοιαύτην σειράν, ώστε να υπάρχουν διπλάσιαι και τριπλάσιαι αποστάσεις μεταξύ των πιστών από αυτάς τας οποίας προβλέπουν τα κρατικά μέτρα. Τοιαύτα αραιώματα θα υπάρχουν και μεταξύ εκείνων οι οποίοι θα παρακολουθούν την θείαν Λειτουργίαν μεγαφωνικώς από τας ευρείας πλατείας των Ναών. Θα εισέρχωνται και αυτοί με την σειράν των εντός των Ναών δια να κοινωνήσουν.

Ενισχύονται και αι υποψίαι ότι ο κορωνοϊός είναι τεχνητός προς εξυπηρέτησιν της επιδιωκομένης παγκοσμιοποιήσεως. Ήδη ήρχισεν η διαδικασία της παγκοσμίου κυβερνήσεως. Εδημοσιοποιήθη ανοικτή επιστολή 92 πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών κρατών (6-4-2020), οι οποίοι, με την σύμπραξιν και άλλων προσωπικοτήτων, δημιουργούν μίαν παγκόσμιον ηγεσίαν δια να προστατεύσουν ολόκληρον την ανθρωπότητα από τον κορωνοϊόν και την επερχομένην γενικήν οικονομικήν κρίσιν. Έχουν δημιουργήσει και ανάλογον μηχανισμόν παγκοσμίου δικτυώσεως. Την Ελλάδα απεφάσισε μόνος του να εκπροσωπήση ο πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου (ο Γιωργάκης, το παιντί), ο οποίος είχε προτείνει να ορισθή μία παγκόσμιος κυβέρνησις. Ο συντονιστής της όλης αυτής καταστάσεως φαίνεται να είναι ο ύποπτος διεσεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος ο οποίος και υπογράφει την εν λόγω επιστολήν.

Ημείς, προς το παρόν, ως αντίδρασιν, αλλά και ως ψυχικήν ανάγκην, ώρα 12 ακριβώς μεσονυκτίου του Μεγάλου Σαββάτου θα ψάλλωμεν από όλα τα μπαλκόνια της Ελλάδος τρεις φοράς το «Χριστός ανέστη» με κεριά και λαμπάδες όσοι έχουν. Όλοι να διαδώσωμεν παντού το σύνθημα αυτό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here