Επίδομα 800 ευρώ σε ναυτικούς: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν

 Αναλυτικά τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι με βάση τη νέα ΚΥΑ – Τα νέα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι για να πάρουν το επίδομα. 

Την διαδικασία ένταξης των ναυτικών για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ περιλαμβάνει η ΚΥΑ των Υπουργείων Εργασίας και Ναυτιλίας η οποία αφορά τροποποιήσεις ως προς την διαδικασία υποβολής των σχετικών εντύπων.

Στην απόφαση ορίζονται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και το έντυπο που πρέπει να υποβάλλουν οι ναυτικοί στην αρμόδια λιμενική Αρχή.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του που αφορούν σε μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, είναι οι:

  • ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται, εκτός αυτών που έχουν ορισθεί ως προσωπικό φύλαξης ασφαλείας, και ειδικότερα:
  • σε επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία έχουν διακόψει μετά την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου,
  • σε πλοία που έχει επιβληθεί απαγόρευση εκτέλεσης πλόων με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων,
  • σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και έχουν παύσει την αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου 2020,
  • σε πλοία που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις,
  • σε πλοία που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α’ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.

– ναυτικοί επιβατηγών, επιβατηγών οχηματαγωγών, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών, και φορτηγών οχηματαγωγών πλοίων θαλάσσιων ενδομεταφορών ή διεθνών πλόων, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού, ασθένειας ή τραυματισμού.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης υποβάλλει άμεσα στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.):

  • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή και
  • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή, κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α’ (Πίνακας Ι), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων, μη εκκίνησης ανάληψης δρομολογίων μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και αντίγραφο της έγκρισης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής που έχει σχετικά εξουσιοδοτηθεί. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης πλόων έτερων κατηγοριών πλοίων συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής. Η ανωτέρω απαίτηση δεν αφορά σε περιπτώσεις πλοίων που η μη εκτέλεση πλόων έχει επιβληθεί, όπως των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων [κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 (Β΄ 944), όπως ισχύει].

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς ο πλοιοκτήτης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς της εν λόγω κατηγορίας (Πίνακας ΙΙ δήλωσης Παραρτήματος Α’). Στον οικείο πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται ναυτικοί που παραμένουν ναυτολογημένοι σε άλλο πλοίο της ίδιας πλοιοκτήτριας εταιρείας ή πλοίο άλλης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γνωστοποιείται υποχρεωτικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον ναυτικό από τον πλοιοκτήτη και στη Λιμενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο.».

Οι δικαιούχοι ναυτικοί υποβάλλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως εξής:

  • για τους ναυτικούς στη Λιμενική Αρχή στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο, μέσω του πλοιάρχου αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος τις υποβάλλει αυτοπροσώπως ή δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, μετά του ναυτολογίου ή της ειδικής κατάστασης του πλοίου και των ναυτικών φυλλαδίων,
  • οι ναυτικοί της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ομοίως κατά τη διαδικασία της ανωτέρω υποπερ. αα΄. Σε περίπτωση πλοίου του οποίου το ναυτολόγιο έχει κλείσει ή πλοίου που δεν βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής, δύναται να υποβάλλουν την αίτησή τους στην εγγύτερη Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της ανωτέρω περ. β΄, οι οποίοι δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τον πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυτής αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις σε Λιμενικές Αρχές και να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους που συντάσσονται, κατόπιν ελέγχου από αυτές των σχετικών προϋποθέσεων στο ναυτικό φυλλάδιο των ναυτικών.

Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώριση εγγραφής «αναστολή σύμβασης από …. έως » τόσο στο ναυτολόγιο-ειδική κατάσταση του πλοίου όσο και στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού για τις κατηγορίες της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ενώ για την κατηγορία της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στην εγγραφή «υπαγωγή στην προστασία της από 30-03-2020 Π.Ν.Π.» στη σελίδα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού φυλλαδίου.

Οι Λιμενικές Αρχές συντάσσουν καταλόγους των αιτηθέντων ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τους οποίους αποστέλλουν στον Οίκο Ναύτου και τηρούν ειδικό αρχείο. Ειδικότερα, για τους:

– ναυτικούς κατηγοριών πλοίων που προστέθηκαν στις ρυθμίσεις της παρούσας, με την από 01-05-2020 Π.Ν.Π. (περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 1) συντάσσονται κατάλογοι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄,

– ναυτικούς των οποίων συμβάσεις ναυτολόγησης έχουν τεθεί σε αναστολή και παρατείνονται (περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2) συντάσσονται κατάλογοι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄,

-απολυθέντες ναυτικούς την 31-03-2020 (περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1) συντάσσονται κατάλογοι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄.

Σε περίπτωση παράτασης της αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης από τα συμβαλλόμενα μέρη ακολουθείται ομοίως η διαδικασία της παρούσας για την περίπτωση της αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης. Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώριση εγγραφής «παράταση αναστολής σύμβασης από …. έως », τόσο στο ναυτολόγιο ή στις ειδικές καταστάσεις του πλοίου όσο και στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού. Στη συνέχεια συντάσσουν καταλόγους των υπαγομένων ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τους οποίους αποστέλλουν αμελλητί στον Οίκο Ναύτου μετά το πέρας του χρόνου παράτασης και τηρούν ειδικό αρχείο.

Σε περιπτώσεις μεμονωμένων απολύσεων κατόπιν αιτήσεων ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης έχουν ανασταλεί, συντάσσονται οι ανωτέρω κατάλογοι ειδικώς γι’ αυτούς και αποστέλλονται αμελλητί στον Οίκο Ναύτου.».

Οι ναυτικοί της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 για χρονικό διάστημα 30 ημερών και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€).

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε εργασία για λογαριασμό του πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής της Λιμενικής Αρχής.

Η ημερομηνία έναρξης αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης δηλώνεται κοινώς από τα συμβαλλόμενα μέρη και δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής δρομολογίων ή μη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ημερομηνίας επιβολής του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι 21-03-2020 (υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής). Για τις περιπτώσεις πλοίων που δεν έχουν εκκινήσει πλόες τους στο πλαίσιο δρομολογιακών τους υποχρεώσεων για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, ανοίγεται ναυτολόγιο, ναυτολογούνται ναυτικοί και η αναστολή συμβάσεων ομοίως συμφωνείται και δηλώνεται, σύμφωνα με την παρούσα, από τα συμβαλλόμενα μέρη, και δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία ναυτολόγησης ναυτικών.

Οι ναυτικοί, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, δύνανται να αιτούνται την αποναυτολόγησή τους, κατόπιν υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης. Οι ναυτικοί του προηγούμενου εδαφίου είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, για έκτακτους και επείγοντες λόγους, όπως για την εκτέλεση μεμονωμένου ή μεμονωμένων πλόων. Οι ναυτικοί του προηγούμενου εδαφίου είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής. Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή οι πάγια καταβαλλόμενες αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης των ναυτικών. Οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές, υποχρεούνται να γνωστοποιούν σχετικώς στη Λιμενική Αρχή, η οποία διενεργεί εγγραφή στα ναυτικά φυλλάδια και στο ναυτολόγιο του πλοίου “προσωρινή ανάκληση της αναστολής από … έως…”. Ύστερα από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης συνεχίζεται η αναστολή μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της. Η ενημέρωση του Ν.Α.Τ. για την προσωρινή ανάκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 δύναται να διενεργείται μεταγενέστερα σύμφωνα με τις οδηγίες του Ν.Α.Τ.

Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάληψης δρομολογίων ή έναρξης εκτέλεσης πλόων, εκτός της παρ. 7, η αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτικών των πλοίων αυτών δύναται να περατώνεται ακόμη και προ του πλήρους δυνατού χρονικού διαστήματός της. Οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ν.Α.Τ. και τη Λιμενική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική εγγραφή στα ναυτικά φυλλάδια και στο ναυτολόγιο του πλοίου. Οι ναυτικοί του προηγούμενου εδαφίου είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, που έχουν διακόψει ανεκτέλεστα ή αναλαμβάνουν δρομολόγια ή εκκινήσει πλόες, σύμφωνα με την παρ. 8 και που εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τα πλοία τους δεν δραστηριοποιούνται, δύνανται να αναστέλλουν εκ νέου τις συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών πλοίων τους σύμφωνα με την παρούσα.

Οι ναυτικοί που απολύονται την ημέρα πέρατος του χρόνου της αναστολής, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου τυχόν παράτασης αυτής και των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τέθηκαν σε αναστολή αυθημερόν της ναυτολόγησής τους δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση, εφόσον το πλοίο εξακολουθεί να μην δραστηριοποιείται κατά τον χρόνο της απόλυσής τους και το ναυτολόγιο-ειδική κατάσταση του πλοίου κλείνεται».

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here