Πρόγραμμα «ΣΥΝ-Εργασία»: Πώς θα γίνει η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών

Μηχανισμός ΣΥΝ-Εργασία:  Πώς θα καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εποχικά εργαζόμενων και στον κλάδο αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Οδηγίες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή ΑΠΔ των εργαζομένων που υπάγονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία», των εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης και των εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» περιλαμβάνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 28/09/2020.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝ-Εργασία»

Στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβούν σε μονομερή μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Ανάλογα με την κατηγορία των επιχειρήσεων ισχύουν τα κάτωθι:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ Ή ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Κ.Α.Δ. (άρθρο 31 παρ. 3γ και 4 του Ν.4690/2020).

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ισχύουν τα ακόλουθα:

Για το χρονικό διάστημα ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων.

Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, ισχύουν τα εξής: -I- Από 15/06/2020 έως 30/06/2020 καταβάλλεται :

 • το 40% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ το υπολειπόμενο 60% καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και
 • το 100% των εργατικών εισφορών.

Από 01/07/2020 έως 15/10/2020:

– Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τους εργοδότες, διότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 31 παρ. 5 Ν.4690/2020, όπως ισχύει)

Για επιχειρήσεις – εργοδότες των παρακάτω κατηγοριών, που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ήτοι:

α) Επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), κατά την 30/05/2020, έναν από τους κάτωθι: 51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων», 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,

β) Επιχειρήσεις – εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (Κ.Α.Δ. 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο Κ.Α.Δ. τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και

γ) Επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους, ισχύουν, για όλη τη χρονική περίοδο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ» – από 15/06/2020 έως 30/06/2020 και

 • Από 01/07/2020 έως 31/12/2020 τα ακόλουθα, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών:
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων, καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους εργοδότες.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο δεν παρέχουν εργασία, καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό, γίνεται με τη χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά. Συγκεκριμένα:

 • ο Τ.Α. 68 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης, και
 • ο Τ.Α.69 αφορά το τμήμα των αποδοχών που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, πλην όμως, έχει υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Π.Δ..

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 68 περιλαμβάνει :

• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,

• αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,

• ημέρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που θα καταχωρούσε ο εργοδότης στην Α.Π.Δ., εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά την εργασία του. Δηλαδή το σύνολο των ημερών ασφάλισης δηλώνεται στον Τ.Α. 68, ενώ, ο Τ.Α. 69 ΔΕΝ δέχεται Η.Α..

Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 69 ΔΕΝ καταχωρούνται ημέρες εργασίας, (καταχωρείται η τιμή 0 στο αντίστοιχο πεδίο) ενώ περιλαμβάνονται:

• οι ίδιοι Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος, για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 68,

• οι αποδοχές που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία τη συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,

• η τιμή 60 (%) ή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, αναλόγως της μισθολογικής περιόδου, δηλώνεται στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)».

Σημειώνεται ότι: στην περίπτωση της 100% επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) το πεδίο 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 : «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».

Επισημαίνεται ότι:

– Οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο του Τ.Α. 68, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και την ίδια μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 69, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας, Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή Τ.Α. 69, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 68).

 • Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης.
 • Εάν, η μισθολογική περίοδος 01/06/2020 έως 14/06/2020, για εργαζόμενο ενταγμένο από 15/06/2020 στο Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», έχει ήδη υποβληθεί, τότε, τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο από 15/06/2020 έως 30/06/2020 με Τύπους Αποδοχών 68 και 69, πρέπει να υποβληθούν με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ..

3.ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2020 (Ε.Α./2020)

Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του Ε.Α./2020 των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό, γίνεται με τη χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 70 και 71, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

 • ο Τ.Α. 70 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Ε.Α./2020, το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο και
 • ο Τ.Α. 71 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Ε.Α./2020 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται – πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω Α.Π.Δ..

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 70 περιλαμβάνει :

• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,

• αποδοχές του Ε.Α./2020 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 71 περιλαμβάνει:

• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 70,

• τις αποδοχές Ε.Α./2020, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνεται ότι:

 • Κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία, στις αποδοχές της εγγραφής με Τ.Α. 70 προστίθενται οι αποδοχές του συσχετιζόμενου Τ.Α. 71 και διαμορφώνονται τελικά οι ονομαστικές αποδοχές του Ε.Α./2020 του εργαζόμενου.
 • Οι εγγραφές με τους Τ.Α. 70 και 71 δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει για τον Τ.Α. 05).
 • Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/ προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α. 70, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 71, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ..
 • Για την συμπλήρωση των πεδίων επιδοτήσεων ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με τη χρήση των Τ.Α. 68 και 69, ανάλογα με τον μήνα καταβολής στον εργαζόμενο του Ε.Α./2020.

Οικονομική ενίσχυση εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης και αναστολή

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της αναστολής, υπολογίζονται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που ανέρχεται σε 534,00 ευρώ, για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απεικόνιση της ασφάλισης των συγκεκριμένων εργαζομένων στην Α.Π.Δ. γίνεται με τη χρήση του Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 74. Στα πεδία των ημερών εργασίας και των αποδοχών καταχωρούνται 25 ημέρες εργασίας και το ποσό των 534,00 ευρώ αντίστοιχα, για απασχόληση πλήρους ημερολογιακού μήνα, ή όσες αναλογούν, αν πρόκειται για απασχόληση μικρότερη του ημερολογιακού μήνα. Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου) γίνεται βάσει των ισχυόντων Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης.

Επιπλέον, συμπληρώνεται η τιμή100 στο πεδίο 44: «Επιδότηση Εργοδότη (%)», χωρίς εν προκειμένω να συμπληρωθεί το πεδίο 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 : «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».

Τέλος, όπως επισημαίνεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι ανωτέρω εργοδότες – επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόμενους, μόνο εφόσον ανακληθεί οριστικά η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες, που δεν επαναλειτούργησαν για όλη την περίοδο ή μέρος της, από 01/06/2020 έως 30/09/2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης σε αυτές, θεωρείται ότι τίθενται σε αναστολή και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για κάθε μία μισθολογική περίοδο από 01/06/2020 έως 30/09/2020, θα παραχθούν αντίστοιχες Α.Π.Δ. από τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Οικονομική ενίσχυση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης που επαναπροσλήφθηκαν με μερική απασχόληση

Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4690/2020, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για το αντίστοιχο διάστημα.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30/09/2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται (100% επιδότηση) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 30/09/2020.

Η απεικόνιση της απασχόλησης των συγκεκριμένων εργαζομένων στην Α.Π.Δ. γίνεται με τη χρήση του τύπου αποδοχών (Τ.Α.) 76. Στα λοιπά πεδία της εν λόγω εγγραφής καταχωρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία, όπως αντιστοιχούν στην παρασχεθείσα απασχόληση, με βάση τα πραγματικά δεδομένα (Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας, Κ.Π.Κ., ημέρες εργασίας, αναλογούσες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές).

Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) μειωμένης απασχόλησης.

Η συμπλήρωση των πεδίων επιδοτήσεων της Α.Π.Δ. λαμβάνει υπόψη ότι πρόκειται αποκλειστικά για επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς 100%.

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που δρα στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών

Εάν, οι εν λόγω επιχειρήσεις – εργοδότες ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τότε, διευρύνεται το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ήτοι :

– Από 01/07/2020 έως 15/10/2020 για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, και

– Από 01/07/2020 έως 31/12/2020 για τις επιχειρήσεις – εργοδότες κλάδων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών (για το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.) μεταφορών.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις πραγματοποιείται ως εξής :

– το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζόμενων, όσο και, στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ,

– το σύνολο των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο μειωμένο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ -ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν παρέχουν εργασία, καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος Κεφαλαίου (Δ’) πρέπει να υποβάλλουν της Α.Π.Δ. περιόδου 01/07/2020 – 30/09/2020 με τον ίδιο τρόπο (Κ.Α.Δ., Κωδικούς Ειδικότητας, ημέρες εργασίας, Τύπους Αποδοχών ( π.χ. 01,13 ) αποδοχές κ.λ.π. ) που υπέβαλαν Α.Π.Δ. προγενέστερων μισθολογικών περιόδων.

2. Εάν όμως, ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τους όρους των κοινοποιούμενων με το παρόν Κεφάλαιο Δ’ διατάξεων, τότε, πρέπει για όλη την περίοδο ένταξης στο Μηχανισμό να γίνει χρήση των Τ.Α. 40 και 60, οι οποίοι λειτουργούν κατ’αναλογία των Τ.Α. 68 και 69, με την διαφορά ότι, στον Τ.Α. 40 (που αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης) πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή 100, που αφορά την πλήρη επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς.

Επιπλέον, για την απεικόνιση του Ε.Α./2020 των συγκεκριμένων εργαζομένων χρησιμοποιούνται οι Τ.Α.53 και 54, οι οποίοι λειτουργούν κατ’αναλογία των Τ.Α. 70 και 71, με την διαφορά ότι, στον Τ.Α. 53 (που αφορά την απεικόνιση του Ε.Α. που αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα απασχόληση) πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή 100, η οποία αφορά την πλήρη επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ