«Αλαλούμ» με τις άδειες κυκλοφορίας λόγω βλάβης στο Πληροφοριακό Σύστημα

Με το… χειρόγραφο σύστημα η εξυπηρέτηση των πολιτών, μετά από βλάβη στο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών

Στις παλιές παραδοσιακές πρακτικές γύρισε -έστω και προσωρινά- την τελευταία εβδομάδα, το υπουργείο Μεταφορών, λόγω της βλάβης στο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών.

Χαρακτηριστικό του «αλαλούμ» και της κωλυσιεργίας που έχει επικρατήσει είναι το γεγονός ότι πλέον η έκδοση αδειών βγαίνουν με το παλιό, χειρόγραφο σύστημα, ενώ έχουν «παγώσει» και οι πωλήσεις – μεταβιβάσεις οχημάτων. Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δυο μήνες που παρουσιάζεται πρόβλημα στο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει εκδοθεί ειδική εγκύκλιος από τον υφυπουργό Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη με τα προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων.

Πλέον σύμφωνα με τη ρύθμιση, θα γίνεται η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών κάθε κατηγορίας (μηχανοκίνητων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και λεωφορείων, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, χωρίς την έκδοση του κανονικού εντύπου άδειας κυκλοφορίας, αλλά με χειρόγραφα έντυπα. Τα έντυπα αυτά, τα οποία επέχουν θέση άδειας κυκλοφορίας θα ισχύουν για ένα μήνα

Ειδικότερα

(α) Θέση σε κυκλοφορία οχήματος για πρώτη Φορά στην Ελλάδα:

Κατόπιν έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων, της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ2014/23.07.2014 (Β’2161) ΚΥΑ, όπως ισχύει, διακίνησης και εισαγωγής σε αυτό των απαραίτητων καταχωρήσεων κατά τα οριζόμενα της ίδιας αυτής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραδίδει στον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού κάθε μία σελίδα του οποίου θα φέρει σφραγίδα της υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και θα αναγράφονται: i. o αριθμός των χορηγούμενων πινακίδων κυκλοφορίας, ii. ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός ή επωνυμία και Α.Φ.Μ. του προσώπου στο όνομα του οποίου το όχημα πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία iii. το μεικτό και ωφέλιμο βάρος των φορτηγών iv. κάθε άλλη αναγκαία παρατήρηση ή δέσμευση, όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, λ.χ. παρακράτηση κυριότητας, κατηγορία οχήματος, χρήση (ιδιωτική / δημόσια), μεταφορικό έργο, έδρα Ε.Δ.Χ. οχήματος, αμεταβίβαστο κλπ. Στο φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης που χορηγείται αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου κατασκευής και ο κωδικός τύπου, όπως φαίνεται από το δελτίο κοινοποίησης που έχει εκδοθεί και προκύπτει από το τεχνικό αρχείο οχημάτων για τις περιπτώσεις καινούργιων οχημάτων.

(β) Κυκλοφορία οχήματος που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης:

Η κυκλοφορία επιτρέπεται με θεωρημένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας, επί της οποίας έχει καταχωρηθεί η μεταβίβαση στο νέο ιδιοκτήτη. Επί της αδείας συμπληρώνονται από την υπηρεσία τα αναφερόμενα ανωτέρω στοιχεία που απαιτούνται, εφ’ όσον δεν προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας, και η ημερομηνία της μεταβίβασης.

(γ) Κυκλοφορία ειδικά φορτηγών δημόσιας χρήσης, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης μ.β. άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και Ε.Δ.Χ. που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης:

Ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης στο βιβλιάριο μεταβολών. Η κυκλοφορία των οχημάτων της κατηγορίας αυτής γίνεται με το βιβλιάριο μεταβολών και επικυρωμένο αντίγραφο της παλαιάς άδειας κυκλοφορίας. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρείται η θέση σε κυκλοφορία ΦΔΧ με αρχική χορήγηση.

(δ) Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας:

Στις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή φθοράς της άδειας κυκλοφορίας, θα χορηγείται θεωρημένο από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, έντυπο το οποίο θα εκτυπώνεται από το ιστορικό αρχείο οχημάτων του πληροφοριακού συστήματος των αδειών κυκλοφορίας και στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης του εντύπου προκειμένου να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας, μετά την επαναφορά του σε κανονική λειτουργία.

(ε) Χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής:

Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, αναζητώντας τα σχετικά στοιχεία από το ιστορικό αρχείο του πληροφοριακού συστήματος των αδειών κυκλοφορίας. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας και στην Α όψη της άδειας αναγράφεται:

«Νέος αριθμός», ημερομηνία χορήγησης και υπογράφεται αρμοδίως. Σε περίπτωση
απώλειας άδειας και πινακίδων ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου σε συνδυασμό με την υποπαρ. (δ). Μετά την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία η ημερομηνία αυτή θα καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας.

2. Ευνόητο είναι ότι σ’ όλες τις διαδικασίες αναζητούνται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή αντιγράφου αδείας κυκλοφορίας ή τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας των υπ’ όψη οχημάτων, τα οποία τηρούνται στον φάκελο του οχήματος. Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται η υπηρεσία θα κάνει διασταύρωση με το ιστορικό αρχείο οχημάτων. Καταβάλλεται επίσης κανονικά το τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α’ 285), το οποίο δεν θα καταβληθεί ξανά όταν χορηγηθεί το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας.

3. Τα ανωτέρω έντυπα, τα οποία επέχουν θέση άδειας κυκλοφορίας ισχύουν για ένα μήνα από την χορήγησή τους και οι κάτοχοί τους προσέρχονται στην υπηρεσία για την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, χωρίς καταβολή επιπλέον τελών. Ως ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω εντύπων, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Τα οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με την παρούσα έχουν την υποχρέωση του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.489/1976 (Α’ 331) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως ισχύει, καθώς και υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και οι ασφαλιστικές εταιρείες παρακαλούνται να αναγνωρίζουν ως έγγραφα κυκλοφορίας τα ανωτέρω αναφερόμενα.

5. Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 ν.3446/2006 και του ΚΟΚ παρακαλούνται να δέχονται ως έγγραφα κυκλοφορίας για τους σκοπούς του οδικού ελέγχου, τα ανωτέρω προβλεπόμενα έγγραφα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here