ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς – Δείτε ειδικότητες

ΑΣΕΠ: Με 16 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Κηφισιάς

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα έξι (16) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς.

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 1
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2
∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΟΠΗ ΧΛΟΗΣ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) 2
YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ) 4

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)

3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)

4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας χειρισµού των οχηµάτων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153-155.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here