Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 98 θέσεις εργασίας – Από σήμερα (5/2) οι αιτήσεις

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ξεκινούν σήμερα 5 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για προσλήψεις – Δείτε τις ειδικότητες

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού (COVID 19) και απειλής της δημόσιας υγείας σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στις κατωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσασε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5 ) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης ήτοι : από 5-2-2021 μέχρι 9-2-2021 και ώρα 15.00 ́.

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναγράφεται το εξής:

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα αποστολής που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση συμμετοχής και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α ́75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddioik@pkm.gov.gr

Δικαιολογητικά

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

2.Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

3.Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, κατά περίπτωση

4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (όπου προβλέπεται)Η απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «17-09-2020»

5. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας: Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ , η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here