Τι αλλάζει στη διακυβέρνηση των εισηγμένων επιχειρήσεων από τις 17 Ιουλίου

Διαρκείς είναι τα τελευταία 24ωρα οι ανακοινώσεις εισηγμένων επιχειρήσεων για τις αλλαγές στα Διοικητικά τους Συμβούλια. Αυτό γίνεται, διότι μέχρι αύριο 17 Ιουλίου, οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί σε όλες τις υποχρεώσεις και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι του νόμου Ν. 4706/2020.

Με τον νέο νόμο καθίσταται υποχρεωτικό ένα ευρύ πλέγμα διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, όπως η θέσπιση Πολιτικής Καταλληλότητας για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση του ΔΣ, η υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και η ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και η αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων των μελών του ΔΣ.

Οι περισσότερες εκ των επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε προ εβδομάδων, ο οποίος συντάχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2013.

Ο Κώδικας απευθύνεται στις ελληνικές εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα καθώς και σε ελληνικές εταιρείες με αξίες που διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, όπως η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες έχουν επιλέξει να υπαχθούν στο Ν. 4706/2020.

Είναι πλήρως εναρμονισμένος με την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, ενσωματώνοντας όλες τις υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4706/20. Επιπλέον περιγράφει Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και εισάγει διατάξεις αυτορρύθμισης, ενισχύοντας τη διαφάνεια με βάση την αρχή «συμμόρφωσης ή εξήγησης».

Διάρθρωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κώδικας διαρθρώνεται σε πέντε βασικά μέρη καθώς και σε επιμέρους ενότητες.

  1. Διοικητικό Συμβούλιο: περιγράφονται στοιχεία για το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη λειτουργία του.
  2. Εταιρικό Συμφέρον: περιγράφεται η υποχρέωση πίστης και επιμέλειας και γίνεται αναφορά σε θέματα βιωσιμότητας.
  3. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: γίνονται κατά κύριο λόγο συστάσεις για τα χαρακτηριστικά του.
  4. Μέτοχοι, Ενδιαφερόμενα μέρη: περιγράφονται θέματα που αφορούν στη γενική συνέλευση, τη συμμετοχή των μετόχων και τα ενδιαφερόμενα μέρη
  5. Οδηγίες σύνταξης δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης: παρατίθενται σχετικές κατευθύνσεις.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ