Η τελωνειακή μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου

Εν μέσω της τουριστικής σεζόν ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής έδωσε διευκρινήσεις για την τελωνειακή μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ).

Με αφορμή διευκρινίσεις που δόθηκαν από τα αρμόδια ενωσιακά όργανα αναφορικά με την τελωνειακή μεταχείριση, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διακίνησή τους στα Ενωσιακά Θαλάσσια ύδατα και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων ο κ. Πιτσιλής γνωστοποίησε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020 ή σε Τρίτη χώρα, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα. Αντιθέτως, σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί σε Κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) και μεταφέρθηκαν και παρέμειναν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα.

Παραδείγματα

  1. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ, το οποίο έχει κατασκευαστεί στο ΗΒ ή έχει εισαχθεί στο ΗΒ από Τρίτη χώρα, έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ τον Μάιο 2019, παραμένει στο ΗΒ την 31.12.2020 και στο διάστημα αυτό (από Μάιο 2019 έως 31.12.2020) έχει πραγματοποιήσει ταξίδια αναψυχής σε άλλα λιμάνια κμ της ΕΕ27. Μετά την 1.1.2021 εισέρχεται σε κμ της ΕΕ27. Το σκάφος αυτό, δε δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής. Αντιθέτως εάν το ως άνω πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ πουλήθηκε στη Γαλλία τον Αύγουστο 2019 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΗΒ τον Δεκέμβριο 2020 και ήταν ελλιμενισμένο στο ΗΒ την 31.12.2020 και εν συνεχεία εισέρχεται στην ΕΕ27 τον Μάιο 2021, το σκάφος αυτό δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.
  2. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ, το οποίο κατασκευάστηκε στο ΗΒ ή τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ τον Μάρτιο του 2020, μεταφέρθηκε σε Τρίτη Χώρα τον Δεκέμβριο 2020 και εν συνεχεία μετά τον Μάρτιο του 2021 εισέρχεται στην Ε.Ε.27, το σκάφος αυτό δε δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και προκειμένου να εξετασθεί η συνδρομή των όρων περί επανεισαγωγής, για την απαλλαγή από τον δασμό, θα υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, επισυνάπτονται τα στοιχεία, με βάση τα οποία δύναται να θεμελιωθεί το δικαίωμα υπαγωγής τους στις διατάξεις περί επανεισαγωγής του άρθρου 203 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Επιπλέον, για όσες περιπτώσεις δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί επανεισαγωγής, για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, απαιτείται πλέον της προϋπόθεσης ότι το σκάφος επανεισάγεται από το ίδιο πρόσωπο, να επισυνάπτονται στην αίτηση όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εν λόγω σκαφών (στην ΕΕ27 ή στο ΗΒ πριν την 31.12.2020).

Κατόπιν της εξέτασης των όρων εφαρμογής των ως άνω διατάξεων επανεισαγωγής, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, θα εκδίδεται Δελτίο Κίνησης Αορίστου Ισχύος για την ελεύθερη διακίνηση τους, με διατήρηση της σημαίας τους.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ