Επεκτείνεται ο ευνοϊκός λογιστικός χειρισμός για τις μειώσεις μισθωμάτων

Την επέκταση και μέσα στο 2022 της  δυνατότητα των μισθωτών να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης, εάν είναι άμεση συνέπεια της πανδημίας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG).

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αποφάσισε την τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 16 «Μισθώσεις», προκειμένου να επεκταθεί η προαιρετική, πρακτική διευκόλυνση λόγω πανδημίας για τους μισθωτές και για πληρωμές που αρχικά οφείλονταν στις 30 Ιουνίου 2022 ή πριν από την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με την απόφαση που κοινοποίησε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων Παναγιώτης Γιαννόπουλος, η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 παρέχει προαιρετική πρακτική διευκόλυνση σε μισθωτές που επωφελούνται από μειώσεις μισθωμάτων, χωρίς να υπονομεύεται η συνάφεια και η χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών, που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις.

Η πρακτική λύση, που παρέχεται από την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, αφορά μόνο στους μισθωτές και όχι στους εκμισθωτές.

Στη βάση της τροποποίησης, ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει να μην εκτιμήσει αν μια μείωση μισθώματος, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας, αποτελεί τροποποίηση μίσθωσης.

Ο μισθωτής, που προβαίνει σε αυτή την επιλογή, λογιστικοποιεί κάθε αλλαγή των καταβολών μισθωμάτων που προκύπτουν από τη μείωση του μισθώματος με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο θα λογιστικοποιούσε την αλλαγή κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή δεν ήταν τροποποίηση μίσθωσης. Συνεπώς, ο μισθωτής δεν απαιτείται να αξιολογήσει εάν η μειωμένη καταβολή μισθωμάτων αποτελεί τροποποίηση της μίσθωσης και καταχωρεί το όφελος στα αποτελέσματα χρήσης.

Η λύση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις μειώσεις μισθωμάτων ως άμεση συνέπεια της πανδημίας και μόνο εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η μεταβολή των μισθωμάτων συνεπάγεται αναθεωρημένο αντάλλαγμα για τη μίσθωση, που είναι ουσιαστικά το ίδιο με, ή μικρότερο από, το αντάλλαγμα για τη μίσθωση ακριβώς πριν από την αλλαγή.
  • Η μείωση σε πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει μόνο τις πληρωμές, που αρχικά οφείλονταν την 30ή Ιουνίου 2022 ή πριν από την ημερομηνία αυτή.
  • Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here