Πώς θα γίνεται ηλεκτρονικά η μεταβολή στοιχείων και η διακοπή εργασιών στην εφορία

Το πώς θα γίνεται εφεξής η μεταβολή στοιχείων και η διακοπή εργασιών στην εφορία με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων περιγράφει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση περιγράφει το είδος των μεταβολών, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης – δήλωσης μεταβολής στοιχείων και διακοπής εργασιών από τους φορολογούμενους, αλλά και τη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης –δήλωσης από την εφορία.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύνανται μέσω ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ να προβούν στη μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης που αφορούν στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης, στις δραστηριότητες, στο καθεστώς ΥΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στην κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ, στην εγγραφή στο Επιμελητήριο, στις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού, στην επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Σηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη, στο κράτος-μέλος προορισμού, αλλά και στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης-δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Χηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Σα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΤ της έδρας της επιχείρησης. Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Η παρούσα διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων-δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών.

Μεταβολές στοιχείων επιχείρησης

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα με την ίδια αίτηση-δήλωση να μεταβάλλουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της επιχείρησης, εφόσον οι μεταβολές συντρέχουν την ίδια ημερομηνία. Αν η ημερομηνία μεταβολής για κάθε στοιχείο διαφέρει, υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία μεταβολή.

Μεταβολή στα στοιχεία επιχείρησης συνιστά:

α) Η αλλαγή της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας, για την οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης ή τα στοιχεία του ακινήτου από το Ε9. Σα στοιχεία του μισθωτηρίου και του Ε9 ελέγχονται από τη ΔΟΤ και δεν υποβάλλονται ως δικαιολογητικά, ενώ στην περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης λόγω δωρεάν παραχώρησης, αυτή αποστέλλεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Σα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΤ.

β) Η αλλαγή κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

γ) Η υπαγωγή στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή η μετάταξη σε καθεστώς ΥΠΑ (ενδεικτικά καθεστώς απαλλασσόμενων μικρών επιχειρήσεων κ.λπ.), η άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η ένταξη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

δ) Η δήλωση ή η μεταβολή εμπορικού τίτλου της επιχείρησης και των στοιχείων του επιμελητηρίου.

ε) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή δραστηριότητας. Στην περίπτωση προσθήκης νέας δραστηριότητας υποβάλλεται, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις, βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΕΥΚΑ καθώς και προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1104/12.7.2017 και της υπό στοιχεία Ε.2133/8.7.2019.

στ) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού.

ζ) Η έναρξη ή η διακοπή επιλογής φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Σηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη, στο κράτος-μέλος προορισμού.

η) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εσωτερικού.

Διακοπή εργασιών επιχείρησης

Στα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση- δήλωση διακοπής εργασιών. Ευθύς αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αποστέλλουν συνημμένα, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Στα Αιτήματά μου», τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1006/2013. Σε περίπτωση κατοχής επαγγελματικού αυτοκινήτου από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα συνυποβάλλεται και δήλωση ακινησίας και στοιχείο αυτοπαράδοσης.

Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης, η πληροφορία καθίσταται διαθέσιμη προς επεξεργασία στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS από την αρμόδια ΔΟΤ της έδρας της επιχείρησης.

Ο υπάλληλος της ΔΟΤ δεν δύναται να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης-δήλωσης παρά μόνον να προβεί στη διόρθωση ορθογραφικού λάθους στην οδό και την αρμόδια ΔΟΤ στη περίπτωση που έχει επιλεγεί λανθασμένη ΔΟΤ.

Στην περίπτωση που η μεταβολή στη διεύθυνση της έδρας συνιστά ταυτόχρονα και αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΤ, η διαδικασία μετεγγραφής στη νέα ΔΟΤ συντελείται αυτόματα με την αποδοχή της αίτησης-δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.

Η αίτηση του φορολογούμενου κατά τη διαδικασία επεξεργασίας απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Στην περίπτωση μη αποστολής του συνόλου των δικαιολογητικών, όπου απαιτούνται.
  • Στην περίπτωση συμπλήρωσης στην οδό μόνο Ταχυδρομικής Θυρίδας.
  • Στην περίπτωση που επιχείρηση μη υπαγόμενη σε ΥΠΑ, προσέθεσε νέα δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΥΠΑ και δεν μετέβαλε τη σχετική ένδειξη περί υπαγωγής σε ΥΠΑ.
  • Στην περίπτωση που παρουσιάζεται σφάλμα στα δεδομένα του Μητρώου και πρέπει να διορθωθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στη ΔΟΤ.

Ο λόγος απόρριψης αναγράφεται και εμφανίζεται στο TAXISnet, ώστε ο φορολογούμενος να επαναλάβει την αίτηση θεραπεύοντας το λόγο απόρριψης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης-δήλωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, ο υπάλληλος της ΔΟΤ αποδέχεται την αίτηση και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φορολογικού Μητρώου και τη δημιουργία της σχετικής βεβαίωσης. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται, μέσω της εφαρμογής e-κοινοποιήσεις, στη ψηφιακή θυρίδα του λογαριασμού του φορολογούμενου.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here