Κλειστός προϋπολογισμός φαρμάκων: Νέοι κλειστοί προϋπολογισμοί σε φάρμακα 

Κλειστό προϋπολογισμό θέσπισε ο υπουργός Υγείας  για  ποσότητες κάποιων  φαρμάκων, που θα διατεθούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.Θεσπίστηκε  εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα προϊόντα YESCARTA, KYMRIAH και για τα προϊόντα κατηγορίας ETANERCEPT, γ-σφαιρίνης, LENALIDOMIDE, RITUXIMAB και MELPHALAN TILLOMED, για τις ποσότητες που θα διατεθούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”και για τα οποία έχουν υπογραφεί σχετικά συμφωνητικά με τους αντίστοιχους Κατόχους ΄Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του άρθρου 254 του ν. 4512/2018.

Νοσοκομεία ΕΣΥ

 • ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  6% ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΣΥ 1 YESCARTA 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 8.029.000,00 481.740,00 8.510.740,00 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 7.378.000,00 442.680,00 7.820.680,00.
 • 2 KYMRIAH 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 10.500.000,00 630.000,00 11.130.000,00 4 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 11.550.000,00 693.000,00 12.243.000,00 3 προϊόντα κατηγορίας
 • ETANERCEPT 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 467.924,53 28.075,47 496.000,00 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 497.169,81 29.830,19 527.000,00 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 538.679,25 32.320,75 571.000,00 4
 • Προϊόντα κατηγορίας γ-σφαιρίνης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 11.217.109,43 673.026,57 11.890.136,00 5
 • προϊόντα κατηγορίας LENALIDOMIDE 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 593.396,23 35.603,77 629.000,00 2022 (1.1.2022 – 30.6.2022): 325.471,70 19.528,30 345.000,00 6
 • προϊόντα κατηγορίας RITUXIMAB 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 11.733.018,87 703.981,13 12.437.000,00 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 12.339.622,64 740.377,36 13.080.000,00 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 13.037.735,85 782.264,15 13.820.000,00 7
 • MELPHALAN TILLOMED 1ο 12μηνο από ένταξη στον ΚΑΦ έναρξη ισχύος της Δ3(α) 70495/28-1-2021 απόφασης ήτοι από 30-01-2021 έως 29- 01-2022 301.500,00 18.090,00 319.590,00 2ο 12μηνο από ένταξη στον ΚΑΦ Ήτοι από 30.01.2022 – 29- 01.2023 301.500,00 18.090,00 319.590,00 3ο 12μηνο από ένταξη στον ΚΑΦ Ήτοι από 30.01.2023- 29.01.2024 301.500,00 18.090,00 319.590,00 1.
 • MELPHALAN TILLOMED Διάρκεια συμφωνίας τρία (3) έτη αρχόμενη από την έναρξη ισχύος της Δ3(α) 70495/28-1-2021 απόφασης περί ένταξής του στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ήτοι από 30-01-2021 και το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ως εξής: – 1 ο 12μηνο (30.01.2021 – 29.01.2022): € 319.590,00 – 2 ο 12μηνο (30.01.2022 – 29-01.2023): € 319.590,00 – 3 ο 12μηνο (30.01.2023- 29.01.2024): € 319.590,00 5 ΓΝΘ Παπαγεωργίου A/A ΠΡΟΙΟΝ χρονική περίοδος ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 προϊόντα κατηγορίας
 • ETANERCEPT 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 286.792,45 17.207,55 304.000,00 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 304.716,98 18.283,02 323.000,00 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 329.245,28 19.754,72 349.000,00 2 προϊόντα κατηγορίας
 • LENALIDOMIDE 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 95.283,02 5.716,98 101.000,00 2022 (1.1.2022 – 30.6.2022): 51.886,79 3.113,21 55.000,00 3 προϊόντα κατηγορίας
 • RITUXIMAB 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021): 153.773,58 9.226,42 163.000,00 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 160.377,36 9.622,64 170.000,00 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 169.811,32 10.188,68 180.000,00

Ο παραπάνω στόχος συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό της ετήσιας δαπάνης φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης, όπως αυτός ορίζεται κατ’ έτος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4549/2018. Κατά τη λήξη του έτους και σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού, ελέγχεται και εξευρίσκεται τυχόν υπέρβαση κατά την εκτέλεση του κλειστού προϋπολογισμού, η οποία παρακολουθείται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισμού, αυτή επιμερίζεται κατά το μερίδιο συμμετοχής στον κλειστό προϋπολογισμό εκάστης εταιρείας και εισπράττεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 11 του ν. 4052/2012.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here