Ανεπίδεκτο είσπραξης το 22% των υπερήμερων χρεών προς την εφορ

Μόλις το 78% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία μπορεί να εισπραχθεί, ενώ το 22% κρίνεται ως ανεπίδεκτο είσπραξης. Συνολικά, από τα 109,4 δισ. ευρώ των υπερήμερων χρεών, τα 24,87 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Απόφαση που δημοσίευσε προ μηνός η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσδιορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Σύμφωνα με την απόφαση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω ευθυνόμενων προσώπων με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον έχει λάβει χώρα κήρυξη των ευθυνόμενων προσώπων σε πτώχευση, η οποία δεν έχει περατωθεί.

β) Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ισχύει, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής.

γ) Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής γιοίκησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

Να σημειωθεί πως από το 2017 έως σήμερα οι ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές της εφορίας έχουν αυξηθεί κατά 11,5 δισ. ευρώ. Από τα 13,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017, στα 18,109 δισ. ευρώ το 2018, στα 21,53 δισ. ευρώ το 2019, στα 24,011 δισ. ευρώ το 2020 και σήμερα κινούνται στα 24,87 δισ. ευρώ.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here